Endrede terskelverdier - forsyningsdirektivet

Forordning om endring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF vedrørende terskelverdiene for anvendelse av fremgangsmåtene ved inngåelse av kontrakter

Regulation amending Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.01.2016

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i direktiv 2004/17/EF (forsyningsdirektivet).

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen).

Ifølge prosedyren angitt i direktiv 2004/17/EF, fastsetter Kommisjonen en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2016 og 2017 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2015/2341 av 15. desember 2015. Forordningen trer i kraft 1. januar 2016 for EU medlemslandene.

Terskelverdiene i forsyningsdirektivet endres som følger:

  • Terskelverdiene i artikkel 16 litra a og artikkel 61 endres fra 414 000 EUR til 418 000 EUR
  • Terskelverdien i artikkel 16 litra b endres fra 5 186 000 EUR til 5 225 000 EUR

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har omregnet disse terskelverdiene til norske kroner. Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vil ESA offentliggjøre nye norske terskelverdier i EØS tillegget til EU-tidende.

Etter forsyningsforskriften § 2-3 (2) er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) delegert myndighet til administrativt å implementere de nye terskelverdiene i norsk rett. Nye norske terskelverdier vil tre i kraft i Norge umiddelbart etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/2341
Celexnr.: 32015R2341

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker