Endring i Unionslisten for fire aromastoffer

Kommisjonsforordning (EU) 2016/637 av 22. april 2016 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2016/637 of 22 April 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.03.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser. Fire aromastoffer er foreslått fjernet fra listen.

Stoffene er som følger: 2,6,6-trimetyl-1-sykloheksen-1-karboksaldehyd (FL-nr. 05.121), myrtenylformiat (FL-nr. 09.272), myrtenyl-2-metylbutyrat (FL-nr. 09.899) og myrtenyl-3-metylbutyrat (FL-nr. 09.900). Stoffene tilhører den kjemiske undergruppen 2.2 i FGE.19. Frist for fremleggelse av supplerende vitenskapelige data var satt til 31. desember 2012. Søkeren har sendt inn data.

Denne kjemiske gruppen omfatter også stoffet p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117). Stoffet ble brukt som et representativt stoff for gruppen, og det var dette stoffet de toksikologiske dataene ble sendt inn for. EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har vurdert de innsendte dataene. I risikovurderingen fra 24. juni 2015 konkluderte EFSA med at p-mentha-1,8-dien-7-al (FL no. 05.117) er genotoksisk "in vivo", og at det derfor er sikkerhetsmessige betenkeligheter ved å bruke det som aromastoff. Dette stoffet er nå fjernet fra EU-listen ved Kommisjonens forordning (EU) 2015/1760.

I sin risikovurdering konkluderte EFSA også at siden p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) er representativt for stoffene i denne gruppen, er det potensielle sikkerhetsmessige betenkeligheter ved alle stoffene i gruppen.

Bruken av stoffene; 2,6,6-trimetyl-1-sykloheksen-1-karboksaldehyd (FL-nr. 05.121), myrtenylformiat (FL-nr. 09.272), myrtenyl-2-metylbutyrat (FL-nr. 09.899) og myrtenyl-3-metylbutyrat (FL-nr. 09.900) støttes ikke av industrien. Stoffene fjernes dermed fra EU-listen.

Overgangstid

Matvarer som inneholder en av aromastoffene på vedlegget til denne rettsakten og som er lovlig markedsført før endringen trer i kraft i EU, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato, jf. artikkel 2.

Matvarer som er importert inn i EU/EØS-området der en av aromastoffene på vedlegget til denne rettsakten har blitt tilsatt, kan blir markedsført inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato. Importøren må kunne dokumentere at matvarene ble sendt fra den berørte tredjestaten og var på vei til EU/EØS-området, før datoen for ikrafttredelsen av endringene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har vurdert p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117)  til å være gentoksisk in vivo. Dette stoffet var valgt som representativt stoff for gruppe 2.2 i FGE.19. Denne gruppen består av 10 stoffer. For 4 av disse 10 stoffene; 2,6,6-trimetyl-1-sykloheksen-1-karboksaldehyd (FL-nr. 05.121), myrtenylformiat (FL-nr. 09.272), myrtenyl-2-metylbutyrat (FL-nr. 09.899) og myrtenyl-3-metylbutyrat (FL-nr. 09.900) støttes ikke bruken av industrien. Det vil ikke sendes ytterligere data på disse stoffene og dermed heller ikke bli vurdert på nytt av EFSA. Mattilsynet vurderer det derfor slik at disse stoffene bør fjernes fra Unionslisten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 637/2016
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32016R0637

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2016
Frist returnering standardskjema: 11.05.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 172/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker