IFRS 11

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2173 av 24. november 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder International Financial Reporting Standard 11

Commission Regulation (EU) 2015/2173 of 24 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 11

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 2015/2173 ble vedtatt i EU 24. november 2015, og trer i kraft tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene i IFRS 11 senest fra den dag som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2016.

Rettsakten ble behandlet i EØS-komiteen 5. februar 2016.

Rettsakten ble innlemmet i norsk rett ved endring av forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om gjennomføring av vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, 3. mars 2016.

Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overenstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk, jf. regnskapsloven § 3-9. Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2015/2173 endrer IFRS 11, som fastsetter prinsippene for regnskaper utarbeidet av virksomheter, som er part i en felles ordning, ved at henvisninger til IFRS 9, som for øyeblikket ikke kan anvendes, ettersom IFRS 9 ikke er vedtatt i EU. Endringen innebærer at henvisninger til IFRS 9, som fremkommer i vedlegget til forordningen, skal leses som en henvisning til IAS 39 Finansielle instrumenter: Innretning og måling.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

  
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2173
Basis rettsaktnr.: 1126/2008
Celexnr.: 32015R2173

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 37/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 03.03.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.03.2016

Lenker