Vet - HPAI Mexico import av egg

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/39 av 14. januar 2016 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 for som angår opplysningene om Mexico i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/39 of 14 January 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Mexico in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU den 01. desember 2015 og ble publisert på OJ den 16. januar 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer oppføringen av Mexico i del 1 av vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 når det gjelder import av spesifikt patogenfrie egg (SPF-egg) og eggprodukter.

Forordning (EU) nr. 798/2008 fastsetter liste over tredjeland og områder hvorfra det tillates å importere fjørfe og fjørfeprodukter i vedlegg I del 1. Forordningen gir også vilkår for at et tredjeland, territorium, sone eller segment kan anerkjennes som fri for høypatogen aviær influensa (HPAI).

Mexico var tidligere listeført med tillatelse til å eksportere SPF-egg og eggprodukter til EØS. Som følge av et utbrudd av HPAI H7N3 i januar 2013 ble denne importtillatelsen trukket tilbake i forordning (EU) nr. 437/2013. Det siste utbruddet av HPAI i Mexico var i mars 2015. Den 8. mai 2015 har mexicanske myndigheter dokumentert bekjempelsen av dette utbruddet for kommisjonen. Kommisjonen godkjenner bekjempelsen av HPAI i Mexico, noe som medfører at landet igjen kan anerkjennes som fri for HPAI.

Dette medfører at oppføringen for Mexico i vedlegg I del 1 må endres slik at det igjen åpnes for import av SPF-egg og eggprodukter fra landet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0039/2016
Celexnr.: 32016R0039

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.01.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker