Biocid/difenakum-art-36

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1174 av 15. juli 2016 om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum henvist av Spania i samsvar med artikkel 36 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1174 of 15 July 2016 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing difenacoum referred by Spain in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.07.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU register 22. juni 2016. Rettsakten ble vedtatt 15. juli og publisert i OJ 19. juli 2016. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2016 og gjennomført i norsk rett 3. desember 2016 i henhold til gjennomføringsfristen. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Artikkel 36 i biocidforordningen ((EU) nr. 528/2012) gjelder henvisning av uløste innsigelser til Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av et biocidprodukt under produkttypen rottegift og som inneholder det aktive stoffet difenakum som flytende form. De uløste motsetningene henvist til Kommisjonen dreier seg blant annet om hvor effektivt det aktuelle produktet er mot rotter og mus (i land med fuktig klima). Videre er risiko for brukernes helse knyttet til rengjøring av åtestasjoner også et diskusjonstema.

Kommisjonsvedtak (EU) 2016/1174 sier at det spesifikke biocidproduktet oppfyller betingelsene i henhold til artikkel 19 (1,b,iv) i biocidforordningen. Gitt risiko for spruting/søl bør krav om risikobegrensende tiltak inkluderes i godkjenningen. Produktet bør kun benyttes av profesjonelle brukere og de bør bruke beskyttelseshansker. For å unngå unødig plastavfall fjernes kravet i produktgodkjenningen om å levere produktet og roll-on beholder sammen med åtestasjon som en enkelt innretning og å kassere åtestasjonen som en del av hele innretningen. Videre skal det spesifiseres at åtestasjonen skal festes til underlaget, og at tilsølte åtestasjoner skal leveres som farlig avfall.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1174
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32016D1174

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.06.2016
Frist returnering standardskjema: 08.08.2016
Dato returnert standardskjema: 08.08.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 234/2016
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.06.2016
Høringsfrist: 26.08.2016
Frist for gjennomføring: 03.12.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 03.12.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.12.2016

Lenker