Plantevernmiddel - Glyfosat vilkår

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1313 av 1. august 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1313 of 1 August 2016 amending Implementation Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance glyphosate

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.07.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold
Glyfosat får  endrede vilkår for godkjenningen. Nylig fikk glyfosat en forlenget godkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel for en kortere periode i påvente av endelig vurdering, og nå endres også vilkårene for godkjenningen. Mandag 11. juli besluttet EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr flere endrede vilkår for godkjenning av glyfosatpreparater. Medlemslandene må være særskilt oppmerksomme på risiko knyttet til bruk på områder som brukes av offentligheten eller av sårbare grupper, som offentlige parker og hager, idretts- og fritidsanlegg, skolegårder og lekeplasser og i nærheten av helseinstitusjoner. Det skal også vises særlige hensyn til grunnvann i sårbare områder og  det skal sikres at bruk like før høsting kun skjer i tråd med god landbrukspraksis.

Formuleringsstoffet POE-tallowamin blir forbudt å bruke i glyfosatpreparater. Tallowaminer, eller «talg»-aminer er en kjemisk forbindelse som består av fettkjeder som er koblet til et nitrogenatom og utgjør et «fett»-amin. «POE»-tallowaminer står for «polyetoksilerte»-tallowaminer som er en kjemisk modifisert variant av et «fett»-amin, og har vært brukt som et hjelpestoff i glyfosatpreparater fordi det er antatt å forbedre effekten av plantevernmidlet. 

Merknader 
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009.   EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. 
  
Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.
 
Administrative og økonomiske konsekvenser   

Mattilsynet vil følge opp EU-kommisjonens beslutning.På barns lekearealer er all bruk av plantevernmidler allerede forbudt, inkludert glyfosat. Også på andre offentlig tilgjengelig områder stiller forskriften spesifikke krav til vurderinger om hvorvidt det er alternative metoder som kan benyttes og om risikoreduserende tiltak. I Norge er bruk av glyfosat til sprøyting før høsting bare godkjent for bygg, og det har unntaksvis vært tillatt for havre. Hvorvidt det skal inføres andre restriksjoner som gjelder glyfosatpreparater spesielt er under vurdering.

Plantvernmidler som inneholder POE-tallowamin vil være tillatt å selge ut 2016, og tillatt for bruk ut 2017. Det var opprinnelig 6 preparater med POEA av totalt 27 glyfosatpreparater godkjent i Norge . For yrkespreparater var det to som var i omsetning, disse blir reformulert (søker erstatter POEA med et annet formuleringsstoff). For hobbypreprater har Mattilsynet sendt varsel om utfasing.  Det økonomiske konsekvensene regnes som svært begrenset siden både yrkes- og hobbybrukere har alternativer tilgjengelig, og det har også de som omsetter de aktuelle preparatene. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/eu_forbyr_bruk_av_tallowaminer_poea_i_glyfosatpreparater.23260

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1313
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32016R1313

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.07.2016
Frist returnering standardskjema: 03.11.2016
Dato returnert standardskjema: 05.10.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 30/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen