EØS-notatbasen

Endr. vet.grensekontroll, liste over dyr og produkter - positivlisten

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1196 av 20. juli 2016 om endring av vedleggene til vedtak 2007/275/EF angående lister over dyr og produkter som er gjenstand for kontroll ved veterinære grensekontrollstasjoner etter rådsdirektivene 91/496/EØF og 97/78/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1196 of 20 July 2016 amending the Annexes to Decision 2007/275/EC concerning the lists of animals and products to be subject to controls at border inspection posts under Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjør endringer i listen i vedlegg I og vedlegg II til vedtak 2007/275/EF. Vedtak 2007/275/EF fastsatte et generelt regelverk om at levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjestater skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon før de kan importeres til EØS-området. Kravene som stilles til kontrollen fremgår av grensekontrolldirektivene, 97/78/EF (animalske produkter) og 91/496/EØF (levende dyr). De konkrete levende dyrene og animalske produktene som skal kontrolleres fremgår av CN-kodene (varenumre i tolltariffen) med nærmere beskrivelser i listen som er tatt inn i vedlegg I. Vedlegg II til grunnrettsakten lister opp en rekke sammensatte produkter og næringsmidler som er unntatt fra kravet om veterinær grensekontroll.

Bakgrunn for endringene i rettsakten er behovet for å oppdatere varenumrene i vedlegg I for å ta høyde for endringer i tolltariffen. Dette ble sist gjort ved vedtak 2012/31/EU samt å gjøre presiseringer i opplistingen slik at man ikke fanger opp mer enn nødvendig i varenumrene, som kan være veldig generelle og omfatte mer enn det man ønsker å regulere. Endringene er ment å gjøre regelverket klarere og har ikke til intensjon å gjøre materielle endringer i dette regelverket.  

Endringene som gjøres til rettsaktens vedlegg I er:
- endring og oppdatering av varenumre (CN-koder) for å ta høyde for endringer i EUs tolltariff,
- presiseringer og klargjøringer i beskrivelsen av produkter som er listet opp i vedlegg I.

Videre gjøres det noen endringer og presiseringer i rettsaktens vedlegg II for å klargjøre hvilke produkter som er omfattet av unntaket fra grensekontrollen. Tidligere har vedlegg II kun inneholdt en opplisting av produkter uten nærmere forklaring. Dette har man forsøkt å rydde opp i ved at man nå knytter varenumre til produktene. Dermed gjøres det klarere om produktet er omfattet av unntaket fra veterinær grensekontroll eller ikke. I tillegg er noen produkter fjernet fra denne opplistingen ettersom det ikke er ønskelig å unnta dem fra kontroll.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av.

Endringen til forskriften er en justering av varenummer, som brukerne ikke har noen kontroll over ettersom rettsakten er allerede kunngjort i Official Journal. Høringen av endringene til forskriften vil være av ren informasjonsmessigsart, med en høringsfrist på seks-ukers. Høringen er planlagt gjennomført på sensommeren 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene som gjøres i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF fremstår som fornuftige og nødvendige for å sikre at man fanger opp endringer som er gjort i EUs tolltariff. Dette vil klargjøre hvilke levende dyr og animalske produkter som skal være gjenstand for grensekontroll ved import fra tredjestater til Norge. Ved at Norge ikke er med i tollsamarbeidet i EU har Norge en egen tolltariff med egne varenummer. De seks første sifrene er identiske, mens de to siste sifrene i varenummeret kan være ulike. Dette medfører at EU-kodene må oversettes til norske koder og dette er gjort i den norske forskriften. Ettersom disse varenumrene "oversettes" er det ikke nødvendig med en tilpasningstekst til rettsakten for å tilpasse CN-kodene til den norske tolltariffen. Dette er også en etablert praksis når det gjelder europeiske varenummer (CN-koder).

Videre vurderes endringene i vedlegg II som fornuftige. Ved at man nå beskriver produktene som er unntatt fra veterinær grensekontroll med varenummer, vil man gjøre det lettere for importørene å forstå og forholde seg til denne regelen. Det blir dessuten enklere både for importører og myndigheter å skille mellom grensekontrollpliktige og ikke-grensekontrollpliktige varer. Også her er det nødvendig å oversette de europeiske varenumrene til norske varenummer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1196
Basis rettsaktnr.: 2007/275/EF
Celexnr.: 32016D1196

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2016
Frist returnering standardskjema: 29.08.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 2/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2016
Høringsfrist: 16.10.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.03.2017

Lenker