Forleng. og endring av importforbud mot tørkede bønner fra Nigeria - juni 2016

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/874 av 1. juni 2016 om endring av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/943 når det gjelder strakstiltak som suspenderer importen av tørkede bønner fra Nigeria

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/874 of 1 June 2016 amending Implementing Regulation (EU) 2015/943 on emergency measures suspending imports of dried beans from Nigeria

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 1. juni 2016, med ikrafttredelse 3. juni 2016.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2015/943, fastsatte et importforbud rettet mot tørkede bønner fra Nigeria, med varenummer 07.13.3900, som er beregnet på konsum. Dette produktet var listet i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om utvidet kontroll av ikke-animalske risikoprodukter. Ettersom dette produktet hadde vært på 669-listen i flere år uten tegn til forbedring med hensyn til pesticider, besluttet kommisjonen å innføre et importforbud for dette produktet i påvente på at myndighetene i Nigeria fikk på plass gode kontrollrutiner. Kravene om importforbud gjelder frem til 30. juni 2016.

Forordning (EU) 2016/874 forlenger importforbudet med tre år, frem til 30. juni 2019. Videre utvider rettsakten produktgruppen som omfattes av importforbudet til også å omfatte varenumrene 07.13.3500 og 07.13.9000.

Forlengelsen av importforbudet er begrunnet i at myndighetene i Nigeria fortsatt ikke har klart å få på plass gode kontrollrutiner som skal sikre trygge varer. Utvidelsen av varenumrene er begrunnet i at kommisjonen har oppdaget at tørkede bønner fra Nigeria også kommer inn til EU/EØS med andre varenummer enn 07.13.3900. Derfor har man utvidet importforbudet til også å omfatte de to nevnte varenummer til for å fange opp det meste av forsendelser som inneholder dette produktet. Rettsakten er fortsatt begrunnet i behovet for å sikre trygge matvarer og folkehelsen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett som en endring til forskrift 19. juni 2015 nr. 714 om forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria.
Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importforbudet knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen direkteimport av tørkede bønner fra Nigeria til Norge de siste årene, på de oppgitte varenumrene.

Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes nevneverdig av forlengelsen eller utvidelsen av dette importforbudet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten forlenger og utvider et importforbud rettet mot tørkede bønner fra Nigeria, med varenummer 07.13.3500, 07.13.3900 og 07.13.9000, som er beregnet på konsum (næringsmidler). Rettsakten hadde sin bakgrunn i at produktet hadde vært lenge på listen i 669/2009 (om utvidet grensekontroll) uten at man har sett spor av forbedring i forhold til funn av pesticider i dette produktet.

Importforbudet var ment å gjelde frem til 30. juni 2016, med mulighet for forlengelse hvis myndighetene i Nigeria ikke klarer å få på plass et eget kontrollregime som kan sikre at produktene som eksporteres derfra er trygge. Ettersom myndighetene ikke har klart dette er importforbudet forlenget med 3 år. Videre er varegruppen som er omfattet av forbudet utvidet med 07.13.3500 og 07.13.9000 for å fange opp andre koder som kan omfatte produktet man ønsker å regulere.

Mattilsynet vurderer at dette produktet kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen og at forlengelsen og utvidelsen av importforbudet hensiktsmessig og velbegrunnet. Norge har som nevnt ikke hatt noen direkteimport av disse produktene de siste årene og Mattilsynet vurderer at forlengelsen og utvidelsen av importforbudet heller ikke vil medføre en ekstrabelastning på grensekontrollen eller næringen generelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/0874
Celexnr.: 32016R0874

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.06.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 09.06.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen