Utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv (CRR) om rapportering av likviditetsdekningskravet

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/322 av 10. februar 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om gjennomføringsmessige tekniske standarder når det gjelder institutters innrapportering med hensyn på tilsyn i forbindelse med likviditetsdekningskravet

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/322 of 10 February 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions of the liquidity coverage requirement

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forodningen er vedtatt og trådt i kraft i EU, og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR). Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014). Endringene gjelder rapportering av likviditetsdekningskravet som følge av delegert kommisjonsforordning 2015/61.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og adminstrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 322/2016
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32016R0322

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2016
Frist returnering standardskjema: 30.06.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker