EØS-notatbasen

Forordning om endring i formularer og informasjonsskjemaer

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2282 av 27. november 2015 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 om formularer og informasjonsskjemaer

Commission Regulation (EU) 2015/2282 of 27 November 2015 amending Regulation (EC) No 794/2004 as regards the notification forms and information sheets

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2016

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 26 om myndighet og oppgaver for EFTAs overvåkningsorgan i forbindelse med statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Endringsforordning 2015/2282 ble vedtatt av Kommisjonen 27. november 2015, og trådte i kraft i EU 30. desember 2015.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har foretatt en omfattende moderniseringsprosess på statsstøtteområdet. Et sentralt element i moderniseringsprosessen er at Kommisjonen skal rette oppmerksomheten sin mot og foreta en strengere kontroll av de største sakene som potensielt sett kan ha størst konkurransevridende effekt. Kort oppsummert går dette ut på at ca 90% av støttesakene på sikt skal meldes under gruppeunntaket, mens de største sakene (ca 10%) skal notifiseres under retningslinjene, alternativt direkte under traktaten (eller EØS-avtalen for Norges del). Et annet viktig element i moderniseringsprosessen er at Kommisjonen har revidert de fleste av retningslinjene, ved å gjøre dem mer strømlinjeformet og i tråd med de generelle EU-prinsippene. For mer omtale av moderniseringsprosessen, vennligst se: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html


Forordning 2015/2282 er et nødvendig ledd i Kommisjonens reformprosess for statsstøtteregimet. Nærmere bestemt er det nødvendig å revidere formularene og informasjonsskjemaene som er inntatt som vedlegg til forordning 794/2004 (Implementing Regulation/gjennomføringsforordningen) for å sørge for at Kommisjonen får all den informasjon som kreves for å være i stand til å foreta en effektiv statsstøtterettslig vurdering av det notifiserte tiltaket.
I tillegg til å oppdatere de eksisterende skjemaene, inneholder endringsforordning 2015/2282 et nytt formular, som gjør medlemsstatene i stand til parallelt å notifisere og sende inn en evalueringsplan for de tilfelle som krever det.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vennligst se vurderingen av rettslige konsekvenser i EØS-notat vedrørende kommisjonsforordning 372/2014, som også endrer forordning 794/2004 (implementing regulation): https://eosnotat.no/notat/details?notatId=25104

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Endringsforordningen anses som EØS-relevant og akseptabel, og skal etter planen inntas i EØS-avtalen protokoll 26.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 794/2004
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2282

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2015
Frist returnering standardskjema: 04.04.2016
Dato returnert standardskjema: 04.04.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: