Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - ekvivalensbeslutning for Brasil

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU av 28. april 2014 vedrørende anerkjennelse av legalt og tilsynsmessig rammeverk i Brasil som ekvivalent med europaparlaments- og rådsforordning EU No 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision of 28 April 2014 on the recognition of the legal and supervisory framework of Brazil as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 28. april 2014. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket.

ESMA har vurdert det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyråer i Brasil for å være ekvivalente etter kredittvuderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009 (CRA).

Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at Brasils regelverk for kredittvurderingsbyråer vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ekvivalensbeslutningen er gjennomført ved forskrift i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/245/EU
Basis rettsaktnr.: 160/2009
Celexnr.: 32014D0245

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker