Plantevernmiddel - Basisstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/560 av 11. april 2016 om godkjenning av basisstoffet myse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/560 of 11 April 2016 approving the basic substance whey in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten  godkjenner  myse  som basisstoff.  I samsvar med artikkel 23 (3) i forordning (EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) mottok kommisjonen en søknad om godkjenning av stoffet som basisstoff. Bruken som er undersøkt er som soppmiddel til bruk i vingårder og som soppmiddel til tomat, agurk og squash. Det anbefales kun bruk før blomstring. Bakgrunnen er at en vil være sikker på at det ikke kan gi utslag hos melkeallergikere som spiser vekstene. Basisstoffet føres opp i liste C i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen).
 
Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.
 
Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at  basisstoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres  kan basisstoffer benyttes med en gang. Ofte er basissubstanser matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken.Det er imidlertid ikke lov å markedsføre basisstoff som plantevernmidler, men bruksområdet kan likevel nevnes på etiketten til det formålet stoffet vanligvis omsettes til.
 
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet hvor Mattilsynet og berørte departementer deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Stoffet har ikke vært søkt om eller vært godkjent som plantevernmiddel i Norge

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0560
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32016R0560

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.03.2016
Frist returnering standardskjema: 06.07.2016
Dato returnert standardskjema: 01.09.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 236/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker