Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Teknisk standard under Solvens II om valutaer som er bundet til euroen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2017 av 11. november 2015 om gjennomføringsmessige tekniske standarder når det gjelder faktorer til beregning av kapitalkravet for valutarisiko for valutaer som er bundet til euro i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2017 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the adjusted factors to calculate the capital requirement for currency risk for currencies pegged to the euro in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, og kommisjonsforordning 2015/35 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden angir risikofaktorer som skal benyttes til beregning av kapitalkrav for valutarisiko under Solvens II, i de tilfeller der den ene valutaen er euro og den andre er bundet til euroen, eller der begge valutaer er bundet til euroen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Presiseringen av beregningen av kapitalkravet for valutarisiko gjelder bare for valutaer knyttet til euro, og er derfor lite relevant for norske forsikringsforetak . Den tekniske standarden har ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Den tekniske standarden presiserer kravene til beregning av solvenskapitalkravet i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)2017
Rettsaktnr.: 2017/2015
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32015R2017

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2015
Frist returnering standardskjema: 04.03.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker