Vet - import kjøtt tredjeland MKS Argentina og Brasil

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/922 av 10. juni 2016 om endring av vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder listen over tredjeland, tredjelandsområder og dele herav, som er godkjent med hensyn til innførsel av fersk kjøtt til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/922 of 10 June 2016 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the list of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of fresh meat is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble votert på SCoPAFF 1. juni 2016, vedtatt i EU 10. juni og publisert på Official Journal 11. juni 2016.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 206/2010 gir bestemmelser om vilkår for import av kjøtt fra visse ungulater. Del 1 av vedlegg II til denne forordningen inneholder en liste over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra det tillates import til EØS av slike produkter. Spesielle vilkår og supplerende garantier for spesifikke land er også gitt i denne lista.

Fire områder i Argentina er listeført med tillatelse til import av kjøtt fra visse ungulater. Startdato for tillatelsen til import samt eventuelle spesielle vilkår og supplerende garantier er oppgitt for disse områdene. Områder med like vilkår og supplerende garantier foreslås slått sammen for å forenkle bestemmelsene. Den siste startdatoen for tillatelse til import gjelder dersom disse er ulike for sammenslåtte områder. Da det ikke er åpnet for import av kjøtt fra ville ikke-domestiserte ungulater (attesten RUW) fra alle områdene, spesifiseres dette i en fotnote.

Området i Argentina langs grensa til Bolivia og Paraguay har høy overvåkning av dyrehelsen og har nå blitt anerkjent av OIE som en sone uten tilfeller av munn- og klauvsjuke, der vaksinering mot sykdommen praktiseres. Det foreslås at det åpnes for import av kjøtt fra visse ungulater fra dette området med de samme vilkårene og supplerende garantier som tilsvarende områder i landet.

Tilsvarende har området i Brasil langs grensa til Paraguay høy overvåkning av dyrehelsen og har nå blitt anerkjent av OIE som en sone uten tilfeller av munn- og klauvsjuke, der vaksinering mot sykdommen praktiseres. Det foreslås at også dette området åpnes for import av kjøtt fra visse ungulater med de samme vilkårene og supplerende garantier som tilsvarende områder i landet.

For å unngå avbrudd i handelen foreslås det en overgangsperiode fram til 1. september 2016 der veterinærattester, med områdekode AR-4 utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 206/2010 er brukt, fortsatt tillates. Gitt at veterinærattesten ikke er utstedt senere enn 1. august 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre en endring av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/922/EU
Celexnr.: 32016R0922

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.07.2016

Lenker