Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regulering av Benzophenone-3

Kommisjonsforordning (EU) 2017/238 av 10. februar 2017 om endring i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission regulation (EU) 2017/238 of 10 February 2017 amending annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the council on cosmetic products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.03.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Denne rettsakten behandles etter "hurtigprosedyren". Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA- statene.

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten endrer vedlegg VI i forordning (EF) nr.1223/2009 (kosmetikkforordningen).

Sammendrag av innhold

Bakgrunn:

Benzophenone-3 er oppført i kosmetikkforordningens vedlegg VI/post 4, og brukes som hhv UV filter i solkrem og som UV-absorberende stoff (heretter kalt absorbent) for å beskytte produktet mot stråling.

I desember 2008 gjorde EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) en risikovurdering av Benzophenone-3 og kom frem til at stoffet  i konsentrasjoner opp til 6 % som UV-filter (beskytter bruker mot UV-stråling) og opp til 0,5 % som UV-absorberer (beskytter produktet mot UV-stråling) er trygt i bruk, bortsett fra dets kontaktallergi- og fotoallergifremkallende potensiale. Det er derfor foreslått at tillatt bruksmengde benzophenone-3 som UV-filter reduseres fra 10 % (nåværende tillatte maksimumskonsentrasjon) til 6 %.

Nærmere om endringene:

På bakgrunn av SCCS' vurderinger foreslås følgende endringer i kosmetikkforordningens vedlegg VI:

  • I vedlegg VI/post 4, kolonne g) erstattes maksimalt tillatt konsentrasjon (i produkter som er klare til bruk) fra '10%" til '6%'.
  • I kolonne h) blir det lagt til en setning" 0,5 % for å beskytte produktformuleringen".
  • Det føres opp at mengder er angitt i w/w (vekt per vekt). Dette føres kun opp i fortalen, da det ikke er normal prosedyre å føre dette opp i vedlegget. Stoffer i vedlegget er normalt antatt å være oppgitt i w/w.

Overgangsperiode: Seks måneder etter at reguleringen trer i kraft ( 20 dager etter publisering i Official Journal) for å sette produkter på markedet, eller gjøre produkter tilgjengelig på markedet, som ikke er i samsvar med denne endringen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen krever endring i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forodningen medfører en mindre endring av kosmetikkforskriften (vedlegg VI) og er ikke forventet å medføre adminstrative konsekvenser for norsk næringsliv eller forvaltning.

Gjennomføring av endringsforskriften antas ikke å få uforutsette økonomiske for næringen. EU-kommisjonens forslag til ny regulering er benzophenone-3 bygger på SCCS' risikovurderinger og er utarbeidet i samråd med arbeidsgruppen for kosmetikk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS -relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/238
Basis rettsaktnr.: 1223/2009
Celexnr.: 32017R0238

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.10.2016
Frist returnering standardskjema: 28.11.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.07.2016
Høringsfrist: 12.09.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen