Spesialrevisjon 814/2013, artikkel 7 (2) - separate økodesignkrav

Spesialrevisjon av økodesignforordning 814/2013 for varmtvannsberedere - artikkel 7 (2) - om det er formålstjenelig med separate økodesingkrav

Special review study on Water Heaters - article 7 (2) separate ecodesgn requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2016

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVI. Energi

Status

Spesialrevisjonen er avsluttet  og konklusjonen er at man ikke skal endre på 814/2013 på nåværende tidspunkt. Istedet gis forordningen en ny gjennomgang i den forestående hovedrevisjonen etter artikkel 7 pkt 1. Multiconsult har på bestilling fra OED fått en utarbeidet en rapport om konsekvensene av forbudet mot store varmtvannsberedere og kombiberedere.

Sammendrag av innhold

Artikkel 7 (2) i KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 814/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av vassvarmarar og varmtvassbehaldarar sier føgende:

2.  Kommisjonen skal òg vurdere denne forordninga på nytt i lys av den teknologiske utviklinga av vassvarmarar seinast tre år etter at ho tek til å gjelde, og leggje fram resultatet av denne vurderinga for samrådsforumet for miljøvenleg utforming. Revisjonen skal berre omfatte ei vurdering av om det er føremålstenleg å fastsetje særskilde krav til miljøvenleg utforming for ulike typar vassvarmarar.

Høsten 2016 ble resultatet av vurderingen behandlet i samrådsforum for økodesign og energimerking. I møtet konkluderte Kommisjonen og et flertall av medlemslandene med at det på daværende tidspunkt ikke var grunnlag for å endre forordningen. Holdningen var at kravene i forordningen må få litt tid til å virke før man endrer forordningen. Imidlertid ble det også pekt på at spesialstudien som dannet grunnlag for vurderingen, var mangelfull. Kommisjonen har derfor sagt at hovedrevisjonen, beskrevet i pkt 1 i artikkel 7 i  814/2013, skal gjennomgå på ny om det er formålstjenlig med separate krav til de ulike typene av varmtvannsberedere.  

I dag er det samme krav til elektriske-, gassfyrte- og varmepumpebaserte beredere. På grunn av primærenergifaktoren på 2,5 vil dagens krav føre til at store elektriske beredere blir forbudt omsatt fra 26. september 2018 og at store elektriske kombiberedere fases ut den 26. september 2017. Dette gjelder tappevannsstørrelser XL, XXL, 3XK og 4XL.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hjemmel i EU-traktaten.
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Det norske standpunktet i denne saken er at det ikke er fornuftig å ha samme krav til forskjellige oppvarmingsteknologier. Man mister da muligheten til å sette gode krav til hver enkelt teknologi. Det er også vurdert som lite formålstjenlige å bruke økodesign til å forby produkter som store elektriske beredere som for noen regioner og kundegrupper kan være produktet med best levetidskost og et akseptabelt klimaregnskap om elektrisiteten er fornybar. Alternativet til elektriske beredere vil for mange forbrukere i Norge være en luft til væske varmepumpebereder og for noen kalde innlandsregioner, en bergvarmepumpe. Investeringen er beregnet til å øke med 400-800 % for luft til væske løsninger mens den blir enda høyere for en bergvarmeløsning. Når en eldre elektrisk bereder havarerer så kan det i tillegg til kostnadene være praktiske eller tidsmessige grunner til at en varmepumpeløsning ikke er hensiktsmessig.

NVE deltar for fullt i hovedrevisjonen som vil pågå i perioden juni 2017-januar 2019.

Andre opplysninger

Spesialstudiens hjemmeside:

http://www.ia-wh-art7.eu/

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125 EU og 814/2013

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker