Vedtak om felles format for registrering av e-sigaretter

Kommisjonsvedtak om 2015/2183/EU om etableringen av felles format for registrering av e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere

Commission implementing Decision (EU) 2015/2183 establishing a common format for the notification of electronic cigarettes and refill containers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.03.2016

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Rettsakten behandles i spesialutvalget for helse.

Gjennomføring av rettsakten avventer innlemmelse i EØS-avtalen av moderdirektivet 2014/40/EU.  

Sammendrag av innhold

Direktiv 2014/40/EF om tobakksprodukter inneholder en ny regulering av e-sigaretter som harmoniserer reguleringen av disse produktene i EU. Alle e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere skal registreres hos kompetent myndighet før de kan plasseres på det nasjonale markedet. Søknad om dette skal sendes inn minst seks måneder før produktet planlegges plassert på markedet. Art. 20 i direktivet inneholder krav til dokumentasjonen som skal følge søknaden om registrering. Gjennom rettsakt 2015/2183 etableres et felles format for innholdet i registreringen, det vil si hvilke opplysninger som skal registreres når det søkes om registrering.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vedtaket medfører behov for endringer i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet åpner for at det kan tas gebyr for registreringen av e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2015)8087
Rettsaktnr.: 2015/2183
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015D2183

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2015
Frist returnering standardskjema: 03.03.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker