Vet - helsesertifikat for hunder, katter og ildere

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/561 av 11. april 2016 som endrer vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 når det gjelder modellen for helsesertifikat for ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/561 of 11 April 2016 amending Annex IV to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the model of animal health certificate for dogs, cats and ferrets moved into a Member State from a territory or a third country for non-commercial purposes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.03.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter modellen for helsesertifikat for ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til medlemsstatene fra territorier og tredjestater, som er i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 577/2013, med en ny modell. Bakgrunnen er at det har forekommet flere tilfeller av falske laboratoriesvar på rabiesantistofftester og misforståelser omkring utfylling av opplysninger om dato for merking av dyr i helsesertifikatene. Den nye sertifikatmodellen inneholder mer og bedre veiledning til de offentlige veterinærene om hvordan dokumentet skal fylles ut. Feltet der datoen for innsetting eller avlesning av dyrets mikrochip eller tatovering skal fylles inn er flyttet nærmere feltet for utfylling av datoen for rabiesvaksinering. Det er tatt inn en ny fotnote som forklarer at merkingen av dyret må kontrolleres før sertifikatet fylles ut og før enhver vaksinasjon eller testing av dyrene. Det er også tatt inn en ny fotnote som forklarer at den offentlige veterinæren ved å bekrefte at dyrene har gjennomgått rabiesantistofftest med tilfredsstillende resultat verifiserer ektheten av laboratoriesvaret.

Rettsakten åpner for at medlemsstatene i en overgangsperiode fram til 31. desember 2016 kan tillate ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere som følges av helsesertifikater etter den gamle modellen såfremt sertifikatene er utstedt før 31. desember 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kreve endring i ny forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. Den nye forskriften skal gjennomføre bl.a. forordning (EU) nr. 576/2013 og forordning (EU) nr. 577/2013 i norsk rett. Det er ventet at den nye forskriften, som skal erstatte forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr, trer i kraft 1. juni 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mer og bedre veiledning om hvordan helsesertifikatene skal fylles ut fører forhåpentligvis til at offentlige veterinærer i tredjestater gjør færre feil når de utsteder sertifikatene og at sertifikatene dermed blir mer pålitelige. Det kan gjøre det lettere for myndighetene å føre tilsyn med forflytning av kjæledyr. Dersom helsesertifikatene blir mer pålitelige kan det gi bedre sikkerhet mot innførsel av dyr med sykdommer og parasitter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vvurdert av Spesialutvalget for matområdet, der  Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 561/2016
Basis rettsaktnr.: 32013R0576
Celexnr.: 32016R0561

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2016
Frist returnering standardskjema: 01.07.2016
Dato returnert standardskjema: 02.05.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 164/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2016
Høringsfrist: 01.10.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker