CEF Telekom - bevilgninger til wi fi

Forslag til endring av forodninger om CEF Digital (EU) No 1316/2013 og (EU) No 283/2014 angående å fremme tilkoblingsmuligheter til Internett i lokalsamfunn

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of Internet connectivity in local communities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2016

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonens forslag er til behandling i Rådet og Parlamentet. Det er ikke kjent når vedtak vil foreligge.

Forslaget skal etter planen reflekteres i CEFs arbeidsprogram for 2017. Dette arbeidsprogrammet er planlagt vedtatt medio januar 2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen foreslår å sette av 120 millioner euro til tilskudd til etablering av gratis lokale wi fi soner. Midlene skal fordeles etter søknad gjennom programmet CEF Telekom som Norge deltar i. 70 millioner euro er foreslått å komme fra omdisponeringer innenfor eksisterende CEF-budsjett mens 50 millioner euro skal tilføres som friske midler.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Om forslaget blir vedtatt krever dette endringer i forordninger om CEF Telekom som er tatt inn i EØS avtalen: Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er uklart om tilføring av 50 millioner euro vil øke Norges totale betalingsforpliktelser til CEF Telekom og om det i så fall vil gjøre at programmets totale økonomiske ramme blir høyere enn det som tidligere er varslet Stortinget, jf Prop. 91 S (2013–2014).

Ordningen vil kunne medføre noe nasjonal administrasjon, men vi legger foreløpig til grunn at dette kan gjøres innenfor eksisterende budsjettrammer. 

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært på nasjonal høring som del av den så ekompakken. Det kom da ikke inn merknader til dette forslaget. Det har foreløpig ikke vært gjennomført noen separat høring av forslaget.

Konklusjon:

Forslaget anses EØS-relevant.

Vurdering

Tilgang til internett er en nødvendig forutsetning for digital deltakelse i samfunnet og realisering av digitalt førstevalg som innebærer at kommunikasjon mellom offentlig sektor og innbyggere som hovedregel skal foregå digitalt. Ordningen med støtte til etablering av gratis wi fi soner vil kunne bidra til at flere nordmenn får tilgang til internett og vi er i utgangspunktet positive til ordningen. Ordningen reiser imidlertid noen økonomisk/administrative problemstillinger som vi i samarbeid med EFTA og Kommisjonen arbeider med å få avklart.

Det er viktig at ordningen innrettes og praktiseres på en måte som ikke forstyrrerer konkurransen i markedet og reduserer private selskapers vilje til å investere i infrastruktur. Kommisjonen har signalisert at disse hensynene vil bli ivaretatt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)589
Basis rettsaktnr.: Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker