CEF Telekom - wifi4eu

Parlaments- og rådsforordning om endring av forordninger om CEF Digital (EU) No 1316/2013 og (EU) No 283/2014 angående å fremme tilkoblingsmuligheter til Internett i lokalsamfunn

Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of Internet connectivity in local communities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2016

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 25.10.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Ordningen forventes å bli operativ i løpet av første halvår 2018.

Sammendrag av innhold

Det er vedtatt å sette av inntil 120 millioner euro til tilskudd til etablering av gratis lokale wifi-soner. Midlene skal fordeles etter søknad som del av programmet CEF Telekom som Norge deltar i. 70 millioner euro skal komme fra omdisponeringer innenfor eksisterende CEF-budsjett mens 25-50 millioner euro skal tilføres som friske midler.

Om ordningen

Wifi4eu er en støtteordning for etablering av offentlige wifi-soner i kommunene. Sonene skal gi gratis tilgang til internett for innbyggere og besøkende på steder som offentlige bygninger, parker, torg og havner osv. Det legges opp til en enkel og ubyråkratisk ordning hvor søkere kan tildeles vouchere på 15-20 000 euro til etablering av wifi-soner. Midlene kan brukes til å dekke kostnadene for utstyr og innstallering men ikke drift. Sikkerheten vil bli ivaretatt med en autentiseringsløsning og lukket nettverk. Første utlysning av midler er planlagt i februar 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget er vedtatt som endringer i forordninger om CEF Telekom som er tatt inn i EØS avtalen: Forordningene (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tilføring av 25-50 millioner euro vil øke Norges totale betalingsforpliktelser til CEF Telekom. Dette vil sannsynligvis medføre at programmets totale økonomiske ramme blir noe høyere enn det som tidligere er varslet Stortinget, jf Prop. 91 S (2013–2014). En økning av budsjettrammen på 25 millioner euro medfører i størrelsesorden 600 000 euro i ekstra kontingent for Norge. Ordningen er omtalt kort i KMDs Prop. 1 S (2017-2018). KMD vil komme tilbake til Stortinget med ytterligere informasjon og konkrete bevilgningsbehov.  

Ordningen vil medføre noe nasjonal administrasjon, men det legges til grunn at dette kan gjøres innenfor eksisterende budsjettrammer. Difi har det nasjonale koordineringsansvaret for CEF Telecom mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil ha det nasjonale ansvaret for å forvalte ordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget ble presentert på et høringsmøte om den såkalte ekompakken høsten 2016 og berørte parter ble oppfordret til å komme med innspill. Det kom da ikke inn merknader til dette forslaget.

Difi og Nkom er i ferd med å gjennomføre en begrenset høring av kommuner og fylkeskommuner for å undersøke deres behov og interesser. Difi og Nkom jobber også med en anbefaling om innføring av ordningen i Norge.

Konklusjon:

Forslaget anses EØS-relevant. Et foreløpig posisjonsnotat om saken har vært vurdert av spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Tilgang til internett er en nødvendig forutsetning for digital deltakelse i samfunnet og realisering av digitalt førstevalg som innebærer at kommunikasjon mellom offentlig sektor og innbyggere som hovedregel skal foregå digitalt. Ordningen med støtte til etablering av gratis wifi soner vil kunne bidra til at flere i Norge får tilgang til internett, ikke minst vil dette kunne gjelde grupper som ellers mangler slik tilgang. Tilbudet vil også kunne kombineres med veiledningstilbud innenfor digital kompetanse som for eksempel tilbud etablert gjennom digidel.no og Digihjelpen. Vi tilrår derfor at Norge deltar i ordningen.

Det er viktig at ordningen innrettes og praktiseres på en måte som ikke forstyrrerer konkurransen i markedet og reduserer private selskapers vilje til å investere i infrastruktur. Kommisjonen har signalisert at disse hensynene vil bli ivaretatt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)589
Rettsaktnr.: 2017/1953
Basis rettsaktnr.: Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014
Celexnr.: 32017R1953

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2017
Frist returnering standardskjema: 16.11.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker