Utfyllende regler om kapitalkrav i banker mv (CRR) . om hovedindekser og anerkjente børser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1646 13 september 2016 med utfyllende bestemmelser om hovedindekser og anerkjente børser i henhold til forordning (EU) No 575/2013

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1646 of 13 September 2016 laying down implementing technical standards with regard to main indices and recognised exchanges in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og i kraft i EU.

Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen sammen med hovedrettsaktene og flere andre utfyllende regler.

Reglene følges allerede opp i Norge, jf. rundskriv 16/2016.
 

Sammendrag av innhold

Utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker (Capital Requirements Regulation - CRR) om mulighet til å ta hensyn til pant i finansielle instrumenter ved fastsettelsen av kapitalkrav for kredittrisiko. De utfyllende bestemmelsene angir at det kun er aksjer i OBX-indeksen i Norge som oppfyller kravene til pant. Bestemmelsen er i Norge informert om i Rundskriv 16/2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Presisering som er gjort i forordningen er i Norge allerede gjennomført praksis.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Behov for tekniske tilpasninger knyttet til dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1646/2016
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1646

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.09.2016
Frist returnering standardskjema: 05.01.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker