EFSA - Endring av navn og ansvarsområder til vitenskapsgrupper

Kommisjonsforordning (EU) 2017/228 om endring av Parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 178/2002 når det gjelder navnene og ansvarsområdene til vitenskapsgruppene i Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet

Commission Regulation amending Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the names and the areas of competence of the scientific panels of the European Food Safety Authority

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Utkastet til rettsakt omhandler endring av navnene og ansvarsområdene til enkelte av vitenskapsgruppene i Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA). Art. 28 i Forordning (EU) 178/2002 etablerer ti ulike vitenskapsgrupper som skal, innenfor sine respektive ansvarsområder, levere vitenskapelige uttalelser til EFSA.

For å ta høyde for forventet vitenskapelig og teknisk utvikling som påvirker gruppenes arbeidsmengder, søkte EFSA 3. februar 2016 om å få endre navn på tre av gruppene:

Gruppen for tilsetningsstoffer og kilder til næringsstoffer som tilsettes næringsmidler (ANS-gruppen) skal bli Gruppen for tilsettningstoffer og aromaer.

Gruppen for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier (NDA-gruppen) skal bli Gruppen for ernæring, ny mat og allergener

Gruppen for matkontaktmaterialer, enzymer, aromaer og tekniske hjelpestoffer (CEF-gruppen) skal bli Gruppen for matkontaktmaterialer, enzymer og tekniske hjelpestoffer.

Navneendringene skal gjenspeile endringer i gruppenes ansvarsområder. EFSA forventer at CEF-gruppens arbeidsmengde vil øke, slik at det blir hensiktsmessig at evalueringen av aromaer overtas av ANS-gruppen. For at ANS-gruppen igjen ikke skal bli overarbeidet, vil evalueringen av kilder til næringsstoffer som tilsettets næringsmilder overtas av NDA-gruppen, siden denne gruppens arbeidsmengde forventes å bli mindre.

For at EFSA skal ha tid til å gjennomføre omorganiseringen mest mulig effektivt, vil forordningen gjelde fra 1. juli 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 22. desember 2008 om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 228/2017
Basis rettsaktnr.: 178/2002
Celexnr.: 32017R0228

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2016
Frist returnering standardskjema: 09.12.2016
Dato returnert standardskjema: 08.12.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 10.07.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.07.2017

Lenker