EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning om nærmere bestemmelser for anvendelse av artikkel 34 og 35 i forsyningsdirektivet

EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1804 av 10. oktober 2016 om nærmere bestemmelser for anvendelse av artikkel 34 og 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU om fremgangsmåten ved inngåelse av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1804 of 10 October 2016 on the detailed rules for the application of Articles 34 and 35 of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2016

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen har trådt i kraft i EU og skal innlemmes i EØS-avtalen vedlegg XVI.

Sammendrag av innhold

Beslutning 2016/1804/EU fastsetter nærmere saksbehandlingsregler for anvendelse av artikkel 34 og 35 i forsyningsdirektivet (2014/25/EU). 

Artikkel 34 og 35 er gjennomført i norsk rett ved § 2-9 i forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene. Artikkel 34 og 35 i direktiv 2014/25/EU åpner for at kontrakter innen en forsyningssektor på visse vilkår kan unntas fra anskaffelsesregelverket når sektoren har blitt liberalisert. Artikkel 34 angir vilkårene for fritak, og artikkel 35 omhandler prosedyrene som må følges ved søknad om fritak.  I artikkel 35 er det fastsatt at kommisjonen skal fastsette nærmere saksbehandlingsregler ved en gjennomføringsrettsakt. Gjennomføringsbeslutningen 2016/1804/EU inneholder blant annet bestemmelser om hvilke opplysninger som skal angis i anodninger vedrørende anvendelse av artikkel 34 og hvilken informasjon som skal inkluderes i diverse kunngjøringer om anmodninger vedrørende anvendelse av artikkel 34. 

Beslutning 2016/1804/EU er i stor grad en videreføring av beslutning 2005/15/EF som fastsatte nærmere saksbehandlingsregler for anvendelse av artikkel 30 i det forutgående forsyningsdirektivet (2004/17/EU). Beslutning 2005/15/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006. 

Rettslige konsekvenser

Beslutning 2016/1804/EU inneholder saksbehandlingsregler som det ikke er behov for å gjennomføre ved forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Vurdering

Beslutningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast-track" prosedyre.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1804/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D1804

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2016
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker