Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/307 av 21. februar 2017 om godkjenningen av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter unntatt hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/307 of 21 February 2017 concerning the authorisation of dry grape extract of Vitis vinifera spp. vinifera as feed additive for all animal species except for dogs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Saken ble diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF). 

Det er søkt om regodkjenning av drueekstrakt som sensorisk tilsetningsstoff til bruk for alle dyreslag, unntatt hund. Stoffet vurderes til å være trygt i bruk, og er samtidig et godkjent smaksstoff i mat med dokumentert effekt. Europakommisjonen har ansett denne regodkjenningen som prinsipiell, siden det forventes flere søknader om godkjenning av botaniske preparater. Det har vært diskutert klassifisering av slike preparater, og det er nå landet på å bruke den samme klassifiseringen som Europarådets Ekspertkomité for smaksstoffer.

Ved merking av preparatene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, unntatt hund, men det er ingen krav til minimums- eller maksimumsgrenser. Anbefalte grenser varierer mellom dyrearter og stoffer i gruppen. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er re-godkjenning blir det gitt en overgangsperiode. EFSA har vurdert preparatene som trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasnin

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/307
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0307

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2016
Frist returnering standardskjema: 30.12.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 120/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.11.2016
Høringsfrist: 06.01.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker