Signaturformater

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1506 av 8. september 2015 om fasetsetting av spesifikasjoner vedrørende formater for avanserte elektroniske signaturer og avanserte segl, som skal anerkjennes av offentlige myndigheter i henhold til artikkel 27 (5) og artikkel 37 (5) i Europaparlaments- og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester til bruk for elektroniske transaksjoner på det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1506 of 8 September 2015 laying down specifications relating to formats of advanced electronic signatures and advanced seals to be recognised by public sector bodies pursuant to Article 27 (5) and 37 (5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2016

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal 9. september 2015.

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsrettsakten skal sikre at attester som er signert med avansert signatur kan brukes i et annet medlemsland. Når dokumenter vedlegges avansert signatur må det aksepteres at andre medlemsland bruker andre formater. Kravet gjelder offentlig sektor og det vil følgelig være når offentlig forvaltning/offentlige virksomheter krever avanserte signaturer på et offentlig dokument, at signaturen må anerkjennes/aksepteres i et annet medlemsland når signaturen foreligger i et av formatene (XAdES, CAdES eller PAdES) som angitt i gjennomføringsrettsakten. I tillegg åpnes det for at et medlemsland kan bruke andre formater gitt at det etableres en valideringstjeneste som oppfyller nærmere angitte vilkår som fremgår av gjennomføringsrettsakten.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forutsatt at eIDAS-forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett, vil gjennomføringsbeslutningen være EØS-relevant og kan gjennomføres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil bli enklere å lage signeringsløsninger for offentlige dokumenter som kan brukes i utlandet. For de som krever avanserte signaturer vil håndtering og validering av ulike formater innebære en økt kostnad. Standardisering vil imidlertid kunne skape et europeisk marked som forenkler bruk av signaturer i de angitte formatene.  

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

eIDAS-forordningen (Regulation (EU) No 910/2014) pålegger medlemsland som krever en avansert elektronisk signatur eller et avansert elektronisk segl for å bruke en online-tjeneste til en offentlig myndighet, å anerkjenne avanserte elektroniske signaturer og segl og avanserte elektroniske signaturer og segl som er basert på et kvalifiserte sertifikat, samt kvalifiserte elektroniske signaturer og segl i spesifikke formater eller alternative formater som er godkjent i henhold til spesifikke referansetemetoder. Gjennomføringsbeslutningen inneholder nærmere angivelse av hvilke formater på avanserte elektroniske signaturer og segl som skal aksepteres/anerkjennes av offentlige myndigheter samt fastsetter at andre formater kan brukes gitt at det etableres en valideringstjeneste. Gjennomføringsrettsakten vil bidra til en mer enhetlig bruk av avanserte signaturer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2015)1506
Rettsaktnr.: 2015/1506/EU
Basis rettsaktnr.: 910/2014/EU
Celexnr.: 32015D1506

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.07.2015
Frist returnering standardskjema: 21.10.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker