Utfyllende bestemmelser til EMIR om likeverdighet (equivalence) for amerikanske kontraktmarkeder

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1073 av 1. juli 2016 om likeverdighet for utpekte kontraktmarkeder i USA i henhold til europa-parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1073 of 1 July 2016 on the equivalence of designated contract markets in the United States of America in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 1. juli 2016, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har fattet beslutning om at angitte markeder i USA anses som likeverdig til regulerte markeder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14) i direktiv 2004/39/EF. Beslutningen er en forutsetning for at derivatkontrakter handlet på disse markedsplassene ikke skal anses som OTC-derivater.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Etter at rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ved å anerkjenne amerikanske markedsplasser, vil aktørene kunne slippe å håndtere disse kontraktene som OTC-kontrakter etter EMIR. Hadde de ikke blitt anerkjent som likeverdige, ville kontrakter omsatt på disse markedsplassene vært OTC-derivater etter EMIR; dette betyr at kravene etter EMIR ville komme i konflikt med kravene etter hjemlandslovgivningen, noe som er særlig utfordrende når det gjelder sikkerhetsstillelse, bekreftelser, porteføljeavstemminger mm.

Sakkyndige instansers merknader

Utkastet har vært forelagt Finanstilsynet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1073
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32016D1073

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker