Vet - TSE helsesertifikater småfe og avlsmateriale

Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2002 av 8. november 2016 om endring av vedlegg E til Rådsdirektiv 91/68/EØF, vedlegg III til Kommisjonsbeslutning 2010/470/EU og vedlegg II til Kommisjonsbeslutning 2010/472/EU om samhandel med og innførsel til Unionen av småfe samt sæd fra småfe i forbindelse med reglene for forebygging av, kontroll med og utryddelse av visse transmissible spongiforme encephalopatier

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2002 of 8 November 2016 amending Annex E to Council Directive 91/68/EEC, Annex III to Commission Decision 2010/470/EU and Annex II to Commission Decision 2010/472/EU concerning trade in and imports into the Union of ovine and caprine animals and semen of animals of the ovine and caprine species in relation to the rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg E til direktiv 91/68/EØF, vedlegg III til beslutning 2010/470/EU og vedlegg II til beslutning 2010/472/EU. Disse vedleggene inneholder helsesertifikater som benyttes ved samhandel og import av småfe og avlsprodukter derav. De foreslåtte endringene er et resultat av nylige endringer av forordning (EU) nr. 999/2001 fastsatt av forordning (EU) 2016/1396.

Forordningen innfører unntak, under visse vilkår, fra de generelle TSE-handelskravene ved samhandel av levende småfe mellom godkjente dyreparker og ved samhandel av levende småfe av lokale sjeldne raser. Dette medfører at helsesertifikatene I og II i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF endres tilsvarende. I helsesertifikatene I, II og III endres punkt I.31 ved at krav om informasjon om rase og kvantitet fjernes for å lette administrative byrder. Rase anses som unødvendig informasjon med tanke på dyras helsestatus og kvantitet oppgis også i punkt I.20. I helsesertifikat II og III innføres en referanse til forordning (EU) nr. 21/2004 i punkt II.5 og II.6 som presiserer identifikasjonen til dyrene.

Videre innfører forordningen spesifikke vilkår for seminstasjoner i forhold til forflytning av handyr til besetninger med neglisjerbar risiko for klassisk skrapesjuke. Disse vilkårene gjøres også gjeldende for samhandel og import av sæd fra småfe tappet på godkjente seminstasjoner. Dette medfører at disse vilkårene må gjengis i helsesertifikat for samhandel med sæd fra småfe i del A, vedlegg III av beslutning 2010/470/EU. Likeledes gjengis vilkårene i helsesertifikat for import av sæd fra småfe i avsnitt A, del 2, vedlegg II av beslutning 2010/472/EU.

Forordningen oppdaterer definisjonen av kjøttbeinmel slik den er brukt av OIE. Punkt II.4.10.4 av helsesertifikatet for import av sæd fra småfe i avsnitt A, del 2, vedlegg II av beslutning 2010/472/EU endres tilsvarende.

Endringene i helsesertifikatmodellen i vedlegg II til beslutning 2010/472/EU gjelder først fra 1. juli 2017. I en overgangsperiode, som varer fram til 31. desember 2017, kan sæd fra sauer og geiter følges av helsesertifikater etter modellen før den ble endret såfremt sertfikatene ikke er utstedt senere enn 30. november 2017.

Endringene i helsesertifikatmodellene i vedlegg E til direktv 91/68/EØF og vedlegg III til beslutning 2010/470 trådte i kraft 17. november 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kreve endring i forskrift 13. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe og i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Vilkårene for å benytte unntakene fra de generelle TSE-handelskravene ved handel med småfe mellom dyreparker eller handel med sjeldne lokale raser er strenge nok til at dyrehelsen ivaretas. Lemping på restriksjonene for handel med sæd fra småfe ivaretar også dyrehelsen. En forenkling av handel med avlsprodukter er positivt da dette kan medføre en reduksjon av handel med levende dyr som utgjør en mye større risiko til smittespredning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2002/EU
Basis rettsaktnr.: 91/68/EØF 2010/470/EU 2010/472/EU
Celexnr.: 32016D2002

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2016
Frist returnering standardskjema: 30.12.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 69/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2016
Høringsfrist: 01.02.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: