Kvikksølv (implementering Minamata konvensjonen)

Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/852 av 17. mai 2017 om kvikksølv og om opphevelse av forordning (EF) nr 1102/2008

Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on mercury, and repealing Regulation (EC) No 1102/2008

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Forordningen ble vedtatt 17. mai 2017 og publisert i OJEU 24. mai 2017. Forordningen gjelder i EU fra 1. januar 2018.

Forordningen er til vurdering i EFTA landene. Eventuelle tekniske tilpasninger er til vurdering.

Sammendrag av innhold

Forordningen gjennomfører forpliktelsene som EU/EØS-landene har gjennom Minamatakonvensjonen om kvikksølv. Minamatakonvensjonen er en global miljøkonvensjon som skal begrense bruk og utslipp av kvikksølv til miljøet. Konvensjonen begrenser og forbyr bruk av kvikksølv i produkter og industrielle prosesser fra og med 2020. Ifølge dens bestemmelser skal partene redusere eller fase ut bruk av kvikksølv, slutte å utvinne kvikksølv og få bedre kontroll på sine utslipp, slik at påvirkningen på miljøet minsker.

1        Bakgrunn for forordningen

Europaparlamentet og Rådet vedtok den 17. mai 2017 forordning (EU) 2017/852 om kvikksølv. Forordningen regulerer bruk og utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til luft, vann og jord. Forordningen erstatter og opphever forordning (EF) nr. 1102/2008 om forbud mot eksport av metallisk kvikksølv og visse kvikksølvforbindelser og blandinger, og om trygg lagring av metallisk kvikksølv.

Forordningen er en del av Kommisjonens samlede pakke for ratifisering og gjennomførelse av Minamatakonvensjonen om kvikksølv, som ble undertegnet i oktober 2013. Minamatakonvensjonen trådte i kraft 16. august 2017. Forordningen omhandler først og fremst import av kvikksølv; eksport av kvikksølvholdige produkter; bruk av kvikksølv i visse fremstillingsprosesser, i nye produkter og prosesser, i småskala gullutvinning og i tannamalgam; samt håndtering av kvikksølvholdig avfall.

2        Merknader

Forordningen er hjemlet i TEUF artikkel 192 (Miljø).

Rettslige konsekvenser

Forordningen erstatter og opphever forordning (EF) nr. 1102/2008. Dette medfører at avfallsforskriftens kapittel 18 som i dag gjennomfører forordning (EF) nr. 1102/2008 i norsk rett, må oppheves. Det foreslås at forordningen gjennomføres i produktforskriften § 2-4.

Forordningen åpner for at land kan ha strengere nasjonalt regelverk. Norge velger å beholde vårt strenge nasjonale regelverk, og de gjeldende norske reguleringene av kvikksølv vil derfor fortsatt gjelde. Dette omfatter det generelle forbud i produktforskriften § 2-3, og reguleringene i §§ 2-15, 2-17, 2-18, 2-19 og 2a-3 i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De norske reguleringene og de allerede eksisterende EU-reguleringene av kvikksølv omfatter og oppfyller det vesentligste av kravene som framgår i forordningen. Som utgangspunkt gir ikke forordningen noe økt beskyttelsesnivå av kvikksølv i Norge.

Produktforskriften § 7-1 inneholder en generell adgang til unntak etter søknad til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet mottar årlig noen søknader om unntak fra produktforskriften § 2-3 om bruk av kvikksølv, i de fleste tilfeller gjelder dette til forskning. Etter gjennomføringen av den nye forordningen må søknader om unntak fra produktforskriften § 2-3 vurderes i samsvar med forordningen. Dette forventes ikke å medføre vesentlige endringer i Miljødirektoratets praksis.  

Rapporteringsforpliktelsene om avfall i forordningen er mer omfattende enn dagens krav til deklarering. Endringene vil kunne inngå i dagens rapporteringssystem. Dette kan medføre administrative endringer hos avfallsaktører og industri som omfattes av rapporteringsforpliktelsene.

Ettersom forskriftsendringen i det vesentlige ikke medfører endrede krav til virksomheter eller offentlige myndigheter forventes det ingen vesentlige økonomiske konsekvenser for de berørte ved de endringene som foreslås gjennomført.


Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonens direktivforslag ble presentert for spesialutvalget for miljø 3. november 2016.

Rettsakten har vært behandlet av SU miljø (nov. 2017). Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Eventuelle tekniske tilpasninger er til vurdering.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)039
Rettsaktnr.: 2017/852/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0852

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.06.2017
Frist returnering standardskjema: 06.06.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.11.2017
Høringsfrist: 05.01.2018
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen