Notifisering av eID-løsninger - vilkår, formater og prosedyrer

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1984 av 3. november 2015 om fastsettelse av vilkår, formater og presedyrer for notifisering i henhold til artikkel 9(5), i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester til bruk for elektroniske transaksjoner på det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1984 of 3 November 2015 defining the circumstances, formats and procedures of notification pursuant to article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2016

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble publisert i Official Journal 5. november 2015.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 910/2014 (EU) om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoenr i det indre marked (eIDAS-forordningen), har som formål å skape et felles europeisk grunnlag for sikker elektronisk samhandling mellom borgere, virksomheter og offentlige myndigheter, for å kunne oppnå økt effektivitet og økonomisk vekst i unionen. Etter forordningens artikkel 9 skal alle medlemslandene ved notifikasjon av en eID-ordning, gi Kommisjonen en nærmere beskrivelse av ordningen slik det er nærmere beskrevet i artikkel 9(1). Etter artikkel 9(5) kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomførelsesrettsakter fastlegge vilkår, formater og prosedyrer for notifisering i henhold til artikkel 9(1). Disse gjennomføringsrettsaktene vedtas etter undersøkelsesprosedyren i artikkel 48(2), hvilket innebærer at artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 kommer til anvendelse.

Gjennomføringsbeslutningens artikkel 2 fastsetter at notifiseringen som skal innsendes på engelsk, med unntak av bilagsdokumenter dersom dette medfører en urimelig byrde. Artikkel 3 fastsetter at notifiseringen skal ske elektronisk og gir nærmere spesifikasjoner om prosedyre og formater. Artikkel 4 fastsetter at Kommisjonen må bekrefte mottagelsen av notifiseringen elektronisk. Artikkel 5 regulerer i hvilke tilfeller Kommisjonen kan be om tilleggsopplysninger eller nærmere avklaringer. Artikkel 6 fastsetter at notifiseringen først anses som utfylt når eventuelle tilleggsopplysninger eller avklaringer er sendt Kommisjonen.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forutsatt at eIDAS-forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett, vil gjennomføringsbeslutningen være EØS-relevant og kan gjennomføres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen vil i seg selv ikke få administrative og økonomiske konsekvenser i forbindelse med eventuell notifisering av norske eID-løsninger utover det som følger av selve forordningen. Det er frivillig å notifisere en eID-løsning, men enklere gjenbruk av eIDer forventes å føre til økt anvendelse av digitale selvbetjeningsløsninger både nasjonalt og på tvers i EU/EØS. Følgelig vil det innebære samfunnsøkonomiske gevinster og kostnadsbesparelser. Gjennomføringsrettsakten fastsetter enkle og klare prosedyrer for hvordan notifiseringen skal skje, noe som vil bidra til at notifiseringen skjer på en mest mulig kostnadseffektiv og administrativ lite byrdefull måte.

Sakkyndige instansers merknader

Direktoratet for forvaltning og IKT har deltatt i prosessen med å utarbeide gjennomføringsbeslutningen i eIDAS Expert Group, og finner innholdet akseptabelt.

Vurdering

Gjennomføringsbeslutningen fastsetter nærmere vilkår, prosedyrer og formater for notfisering av eID-løsninger. Notifisering er frivillig, men en grunnleggende forutsetning for gjensidig anerkjennelse av eID-løsninger på tvers av landegrensene i EU/EØS. Gjennomføringsbeslutningen sikrer en enhetlig bruk av notfiseringsskjemaer.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)1984
Rettsaktnr.: 1984/2015
Basis rettsaktnr.: 910/2014/EU
Celexnr.: 32015D1984

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.09.2015
Frist returnering standardskjema: 13.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker