Plantevernmidler - acetamiprid, benzosyre, flazasulfuron m.fl.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016 av 17. november 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder forlengelse av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene acetamiprid, benzosyre, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxykarbazon, propyzamid, propiconazol, pseudomonas klororafisstamme: MA 342, pyraclostrobin, quinoxyfen, thiacloprid, thiram, ziram og zoxamid

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2016 of 17 November 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances acetamiprid, benzoic acid, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazon, propyzamide, propiconazole, pseudomonas chlororaphis strain: MA 342, pyraclostrobin, quinoxyfen, thiacloprid, thiram, ziram and zoxamide

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.10.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Godkjenningen av de aktive stoffene benzosyre, flazasulfuron, mecoprop P, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazon, propyzamid, propiconazole, pyraclostrobin, og zoxamide utløper 31.01.2017 og godkjenningen av de aktive stoffene acetamiprid, mepanipyrim, pseudomonas chlororaphis strain: MA 342, quinoxyfen, thiacloprid, thiram og ziram utløper den 30.04.17. Det er i henhold til forordning (EU) nr. 844/2012 kommet søknader om fornyet oppføring på listen over godkjente aktive stoffer. Vurderingen av stoffene har blitt ytterligere forsinket av grunner som søkere ikke har noen innflytelse over, og det er sannsynlig at godkjenningen vil utløpe før revurderingen er ferdigstilt og vedtak kan fattes for å fornye dem. Det er derfor besluttet å forlenge godkjenningen. Noen av stoffene har fått forlenget godkjenningen til 31.1.18, og noen til 30.4.18. Vurderingen av stoffene vil bli gjort etter kriteriene i forordning (EU) 1107/2009 i henhold til EUs revurderingsprogram AIR-3 og AIR-4. Det aktive stoffet mecoprop, som også er del av disse revurderingsprogrammene, er ikke en del av denne listen fordi det ikke er kommet inn søknad om fornyelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Dersom preparater søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes av gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Følgende stoffer er godkjent som plantevernmiddel i Norge: Mekoprop-P, mepanipyrim,  mesosulfuron, propoxycarbazon, propiconazole, pyraclostrobin, tiakloprid, tiram (dispensasjon) og zoksamid.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2016
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32016R2016

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2016
Frist returnering standardskjema: 31.01.2017
Dato returnert standardskjema: 17.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen