Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1789 av 7. september 2016 om endring av forordning (EU) 2015/504 med hensyn til administrative krav for godkjenning og markedsovervåking av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1789 of 7 September 2016 amending Implementing Regulation (EU) 2015/504 with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.10.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 7. september 2016, og kom til anvendelse i EU fra 14. oktober 2016. Imidlertid vil endringene først få virkning for nye kjøretøy fra 1. januar 2018.

Forordningen har vært på nasjonal høring med høringsfrist 13.01.17.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 03.02.17, beslutning nr. 11/2017. Forordningen ble implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor den 06.02.17.

Sammendrag av innhold

Gjeldende godkjenningsregelverk for traktor består av rammeforordning (EU) nr. 167/2013 samt utfyllende, delegerte forordninger. En av disse, forordning (EU) 2015/504, omhandler administrative krav og bestemmelser om markedsovervåking, herunder maler/prosedyrer som skal følges i forbindelse med typegodkjenning av traktor.

Forordning (EU) 2016/1789 endrer forordning (EU) 2015/504, og hensikten er bl.a. å gjøre maler/prosedyrer klarere, enklere og mer anvendelige.

Forordning (EU) 2016/1789 medfører bl.a. følgende endringer i vedlegg I til 2015/504:

  • Kjøretøy i klasse T2, T3 og T4.3 - med førerhytter som har automatiske låsesystemer, og som er slik konstruert at den kan klappes sammen - må ha en attest fra fabrikanten om at testen som er utført på hytten er i samsvar med det som fremgår av forordning (EU) 1322/2014.
  • Forordningen opplister hvilke systemer og komponenter som skal være EU-typegodkjent.
  • Ved godkjenning av traktor må det fremlegges et opplysningsskjema med relevante fakta. Det blir nå ytterligere krav til opplysninger i skjemaene, bl.a. vedrørende bremser på traktoren.
  • For å forbedre identifikasjon av hvilken klasse og underklasse kjøretøyet tilhører må kjøretøyets største og minste sporvidde oppgis, samt opplysninger om dekk-kombinasjon.  
  • Det blir krav om at maksimal belastning på trepunkts oppheng oppgis.

For å gi fabrikanter og myndigheter tilstrekkelig tilpasningstid, vil endringene i forordningen først bli gjeldende for nye kjøretøy som registreres fra 1. januar 2018.

Merknader

EU-hjemmel:

Forordningen er en gjennomføringsrettsakt, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett:

Forordning (EU) 2015/504 er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften). Forskriften trådte i kraft i Norge 1. september 2016.

Norsk gjennomføring:

Forordning (EU) 2016/1789 vil bli implementert i traktorforskriften på egnet måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i traktorforskriften. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg. 

Vegdirektoratet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Samferdselsdepartementet støtter denne vurderingen.

Vurdering

Forordningen vurderes å være EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har deltatt i arbeidsgrupper (TCVA) forut før vedtagelsen av forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1789
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1789

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.10.2016
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 28.11.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 11/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.11.2016
Høringsfrist: 13.01.2017
Frist for gjennomføring: 04.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.02.2017

Lenker

Til toppen