Vet - TSE - 2016

Kommisjonsforordning (EU) 2017/110 av 23. januar 2017 som endrer vedlegg IV og X til forordning (EU) nr. 999/2001 av Parlamentet og Rådet som angår bestemmelser om forebygging, kontroll og utryddelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier

Commission Regulation (EU) 2017/110 of 23 January 2017 amending Annexes IV and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopat

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.10.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer TSE-forordningen som angår forebygging, kontroll og utryddelse av sykdommen. Forordningen omhandler også produksjon og handel med levende dyr, samt produkter av animalsk opprinnelse og visse tilfeller av eksport.

Forordningen forbyr bruk av animalsk protein i dyrefôr med visse unntak. Et av unntakene er at det tillates å bruke fiskemel og produkter som inneholder fiskemel til fôr til ikke-drøvtyggere. Det tillates også å bruke fiskemel i melkeerstattinger til ikke-avvendte drøvtyggere. Bestemmelsene sier videre at dette fiskemelet må være produsert i anlegg som kun benyttes til produkter fra akvatiske organismer, med unntak av akvatiske pattedyr. I forordningen defineres akvatiske organismer etter definisjonen gitt i direktiv 2006/88/EU som ikke inkluderer virvelløse dyr med unntak av bløtdyr og krepsdyr. Derfor tillater ikke forordningen produksjon av fiskemel, som skal brukes til dyrefôr, fra ville sjøstjerner og andre oppdrettede virvelløse dyr enn bløtdyr og krepsdyr.

Da disse dyrene ikke utgjør noen fare for overføring av TSE til ikke-drøvtyggere foreslås det en endring som åpner for bruk av ville sjøstjerner og andre oppdrettede akvatiske virvelløse dyr enn bløtdyr og krepsdyr i produksjon av fiskemel. For å beskytte miljøet tillates bruk av sjøstjerner i produksjon av fiskemel kun dersom de kommer fra områder der formering av ville sjøstjerner truer andre akvakulturoppdrett. Vedlegg IV av forordning (EU) nr. 999/2001 endres i henhold til dette.

Vedlegg X av forordningen listefører hurtigtester for overvåkning av TSE hos storfe og småfe. Da diagnosekittet «Prionics Check PrioSTRIP SR» ikke lenger er i produksjon foreslås det å stryke denne over listen av godkjente hurtigtester.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører en endring av Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene vil ha ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/110
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32017R0110

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2016
Frist returnering standardskjema: 03.02.2017
Dato returnert standardskjema: 21.12.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 71/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.12.2016
Høringsfrist: 25.01.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker