Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i importregelverket for økologisk produksjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1842 av 14. oktober 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 når det gjelder elektronisk importsertifikat for importerte økologiske produkter og visse andre endringer, og forordning (EF) nr. 889/2008 når det gjelder krav til konserverte eller bearbeidede økologiske produkter og overføring av informasjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1842 of 14 October 2016 amending Regulation (EC) No 1235/2008 as regards the electronic certificate of inspection for imported organic products and certain other elements, and Regulation (EC) No 889/2008 as regards the requirements for preserved or processed organic products and the transmission of information

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.09.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.07.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Hovedendringen er gjennomføringen av tilpasninger i regelverket i forbindelse med innføring av et nytt elektronisk sertifikat for import av økologiske produkter. Sertifikatet skal være en integrert modul i TRACES. Videre endrer rettsakten forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsfordning  (EF) nr. 834/2007. Hovedendring er nye definisjoner for konservering og bearbeiding av økologiske produkter, og endringer for å sikre at hele kjeden er omfattet av den økologiske kontrollordningen.

Følgende hovedendringer gjennomføres i forordning (EF) nr. 1235/2008:

 • Innføring av obligatorisk bruk av et nytt elektronisk importsertifikat i TRACES fra 19. oktober 2017.
 • Det vil være nødvendig med både en elektronisk og en papirutgave for importsertifikatet inntil elektronisk signatur er tilgjengelig i de ulike landene. Originalsertifikatet skal være en utskrift fra Traces med underskrift, eller ved bruk av elektronisk signatur når det er tilgjengelig.
 • Godkjenning av tilgang til TRACES: EU kommisjonen har ansvar for å verifisere identiteten til kompetente myndigheter i EØS-området, og kompetente myndigheter og kontrollorgan i tredjeland. Kompetent myndighet i EØS-området har ansvar for å verifisere identitet og behov for tilgang til Traces for importører, førstemottakere og kontrollorgan i sitt land. Dette vil baseres på kontrollorganets oversikt over importører og førstemottakere som er tilknyttet kontrollordningen. Det er nødvendig med forløpende oppdatering ved endringer.
 • Endringer i importsertifikatet (vedlegg V og VI): Flere detaljerte opplysninger om varepartiet er tatt med for å bedre sporbarheten gjennom handelskjeden. I tillegg er det enkelte endringer i definisjoner og bruk av begreper. Det elektroniske systemet sikrer en automatisk link mellom produkter, produktkategori og anerkjente tredjeland og kontrollorgan.
 • Importsertifikatet skal utstedes av kontrollorganet i tredjeland som kontrollerer den virksomheten som gjennomfører den siste foredlingen av produktet.
 • Klargjøring av begrepet "ansvarlig myndighet" for importkontroll og hvordan importkontrollen skal gjennomføres. Formålet er å fremme enhetlig og effektiv kontroll, siden det har vært ulik tolkning og håndtering mellom land. Det skal alltid gjennomføres en dokumentasjonskontroll, og videre skal det risikovurderes behovet for identitetskontroll og fysisk kontroll av partiet.
 • Tilsvarende er det klargjort hvilke kontrollkrav som gjelder for kontrollorgan som utsteder importsertifikatet, og som har ansvar for å kontrollere produktet før eksport. Tilsvarende krav til 100% dokumentkontroll og fysisk kontroll ut fra en risikovurdering. For sammensatte produkter skal det kontrolleres at alle ingrediensene har vært kontrollert og sertifisert som økologiske.
 • Nytt krav om at importør i EU skal påføre EORI-nummer for importsertifikatet («Economic Operators Registration and Identification»). EORI nummer er et unikt identitetsnummer (kundenummer) fra tollmyndighetene i EU. Norge er ikke en del av tollunionen, og det er ikke krav om et EORI nummer for direkte import til Norge.
 • Nytt krav om at importør skal påføre nummeret for det økologiske importsertifiatet i tolldekareringen av varepartiet.
 • Introduserer en forbindelse mellom det elektroniske sertifikatet og databasen OFIS (notifisering av overtredelser for økologiske produkter). Krav til at alle involverte parter skal melde overtredelser (ikke kun ved mistanke) umiddelbart i Traces.
 • Nye definisjoner for området foredling. Formålet er å harmonisere klassifiseringen av produkter som skal importeres i henhold til vedlegg III og IV. Her har det vært ulik tolkning mellom kontrollorgan og kontrollmyndigheter. Begrepet bearbeidete/ubearbeidete produkter defineres tilsvarende hygieneforordningen (fo. (EF) 852/2004). Det er presisert at begrepene bearbeiding og konservering ikke omfatter aktivitetene «pakking og merking». Begrepet fremstilling er imidlertid definert i økologiregelverket som et videre begrep og omfatter bearbeiding, konservering, pakking og merking. Hele kjeden skal være dekket av den økologiske kontrollordningen.
 • I vedlegg I skal det utarbeides en liste over kontrollorgan som er anerkjent til å kontrollere «samsvarende produkter" for eksport til EØS-området. I artikkel 4.1 blir tidsfristen for søknad om å bli tatt med på listen utsatt til 31. oktober 2017.
 • Endringer i vedlegg III for produktkategorier for spesifikke tredjeland. Videre blir det spesifisert i vedlegg III at karensprodukter fra tredjeland ikke kan omsettes som økologiske. Det gjennomføres en endring i vedlegg IV ved at kategori C får et nytt navn.

  Følgende hovedendringer gjennomføres i forordning (EF) nr. 889/2008:

 • Nye definisjoner for «konservering» og «bearbeiding». Endring i artikkel 26, hvor aktiviteten «konservering» tas med for å sikre at hele kjeden er omfattet av kontroll for å forbygge mot ikke-tillatte stoffer i økologiske produkter
 • Endring i artikkel 94 om rapportering av økologisk statistikk. Oppdatert kontaktinformasjon over alle relevante kompetene myndigheter inkludert tollmyndighetene skal sendes til EU kommisjonen innen 30. juni 2017. Deretter skal det sendes forløpende informasjon ved endring.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2016/1842 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter.

Rettsakten vil imidlertid innebære noe ekstra administrativt arbeid for økologiske importører, førstemottakere, Debio og Mattilsynet når et nytt elektronisk system skal tas i bruk. Det er imidlertid tilgjengelig informasjonsmateriell, og EU kommisjonen har en "helpdesk" for teknisk hjelp.

Rettsakten gjør endringer som fremmer en mer harmonisert importkontroll i EØS-området, og fremmer samtidig en mer effektiv kontrollordning.

Rettsakten fremmer informasjonsutveksling mellom alle relevante parter (kontrollorgan, myndigheter, MS og KOM) om import av økologiske produkter. Det elektroniske systemet vil også fremme sporbarheten, og vil forebygge mot bruk av falske økologiske importsertifikater. Det elektroniske systemet vil forenkle Mattilsynets tilsyn med import av økologiske produkter, siden det  kun vil være godkjente kontrollorgan i tredjeland som kan utstede importsertifikat. Det vil i det elektroniske systemet være en automatisk link mellom produkter, produktkategori og anerkjente tredjeland og kontrollorgan.

Det innføres en ny plikt for importører om å påføre nummeret for det økologiske importsertifikatet i skjemaet for tolldeklareringen. Formålet med dette er å få en bedre sporbarhet, og en mulighet for krysskontroll ved å sammenligne opplysninger i tolldeklareringen og det økologiske importsertifikatet. Vi har fått bekreftet fra tollmyndighetene at det ikke er behov for endringer i skjemaet for tolldeklareringen for å gjennomføre dette. Vi har hatt kontakt med både Landbruksdirektoratet og Tolldirektoratet for kartlegging av mulige konsekvenser av nye regler. Med bakgrunn i at økologiske produkter ikke har egne tolltariffkoder, er det ikke praktisk mulig for tollmyndighetene å identifisere at importerte produkter er økologiske og å gjennomføre en fortløpende kontroll av at økologisertifikatnummer er med på tolldeklareringen. Det er imidlertid mulig å kontrollere i etterkant om importører har rutiner for å følge sine forpliktelser. Debio er på en årlig kontroll hos importører, og Mattilsynet gjennomfører i tillegg en risikobasert fysisk kontroll hos importører. Mattilsynet vurderer derfor at kontrollen med økologiske importpartier i tilstrekkelig grad ivaretar kontrollkravene i rettsakten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)1842
Rettsaktnr.: 2016/1842/EU
Basis rettsaktnr.: 1235/2008 og 889/2008
Celexnr.: 32016R1842

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.09.2016
Frist returnering standardskjema: 13.01.2017
Dato returnert standardskjema: 05.07.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 157/2017
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.10.2016
Høringsfrist: 05.12.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker