Vet - kjøttprodukter fra tredjestater

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1781 av 5. oktober 2016 som endrer vedlegg II til beslutning 2007/777/EF ved å tilføye Saint-Pierre og Miquelon på listen over tredjestater og deler herav hvorfra innførsel til Unionen av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer er tillatt

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1781 of 5. oktober 2016 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards inserting an entry for Saint Pierre and Miquelon in the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.09.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Importkontroll, 13. og 14. september 2016. Rettsakten er publisert i Official Journal 7. oktober 2016. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater den 11. oktober 2016. Endringen er gjennomført uten høring, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten føyer til Saint-Pierre og Miquelon på listen i del 2 i vedlegg II til beslutning 2007/777/EF. Dette er listen over tredjestater og områder av tredjestater hvorfra innførsel til Unionen av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer er tillatt. Rettsakten åpner likevel kun for innførsel av kjøttprodukter av fjørfe og oppdrettet fuglevilt (unntatt strutsefugl) fra øygruppa. Produktene må være varmebehandlet som beskrevet for behandlingsmetode D i del 4 i vedlegg II til beslutning 2007/777/EF. Det vil si til de har oppnådd en kjernetemperatur på minst 70 °C. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har konsekvenser for importører ved at de kan importere kjøttprodukter av fjørfe og oppdrettet fuglevilt (unntatt strutsefugl) fra et nytt område. Det er likevel ikke grunn til å tro at den fører til økt import av slike produkter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet finner at rettsakten åpner for et større marked utenfor EU uten at dette vil utgjøre uakseptabel risiko for EU/EØS. Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/1781/EU
Celexnr.: 32016D1781

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.10.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 11.10.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.10.2016

Lenker