Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i felleskapslisten over helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2017/672 av 7. april 2017 om godkjenning av helsepåstnader andre enn de som referer til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/672 of 7 April 2017 authorising a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health and amending Regulation (EU) No 432/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av en helsepåstand innmeldt etter artikkel 13(1) i påstandsforordningen, jfr. forordning (EF) nr. 1924/2006. Artikkel 13(1)-påstander føres opp i fellesskapslisten (også kalt "artikkel 13-listen" eller "positivlisten"). De godkjente helsepåstandene i denne listen er ikke koblet til produktnavn eller varemerke. De kan brukes av alle virksomheter som produsserer næringsmidler som inneholder de ingredienser, næringsstoffer eller andre stoffer som påstanden er relatert til. Det forutsettes at de oppfyller de vilkårene som eventuelt er knyttet til helsepåstanden (bruksbetingelser).

Den godkjente helsepåstanden som denne rettsakten gjelder, omhandler kreatin i forbindelse med styrketrening og forbedring av muskelstyrken hos voksne over 55 år. Påstandens ordlyd er: «Daily creatine consumption can enhance the effect of restistance training on muscle strength in adults over the age of 55». Effekten kan oppnås ved et inntak på 3 g kreatin per dag i forbindelse med styrketrening, når treningen gjennomføres minst tre ganger i uken over flere uker, ved en intensitet på minst 65-75 % av maksimal yteevne. Betingelsene for å kunne bruke påstanden er at forbrukeren blir informert om disse forholdene. Målgruppen for helsepåstanden er voksne personer over 55 år som driver med regelmessig styrketrening.

Den europeiske myndighet for matsikkerhet (EFSA) har konkludert, jfr. EFSA Jounal 2016;14(2):440, med  at det er en sammenheng mellom virkestoffet (kreatin) og påstandens ordlyd.

Den godkjente helsepåstanden vil bli oppført i EU sitt register over godkjente artikkel 13-påstander i forordning (EU) nr. 432/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene kan benytte den godkjente helsepåstanden om kratin, såfremt at bruksbetingelsene er oppfylt.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

På arbeidsgruppemøter for ernærings- og helsepåstander har bruksbetingelser for helsepåstanden vært diskutert. Det har vært diskusjoner knyttet til definisjon av begrepet  «Repetition maxiumum load» som brukes i bruksbetingelsene for psåtanden. Man har kommet frem til at dette defineres som: «Repetition maximum load is the maximum weight or force an individual can exert in a single lift».

Det er ingen horisontaler utfordringer knyttet til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/672
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32017R0672

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.04.2017
Frist returnering standardskjema: 02.06.2017
Dato returnert standardskjema: 02.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 164/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.09.2016
Høringsfrist: 13.11.2016
Frist for gjennomføring: 02.06.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 25.09.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.10.2017

Lenker

Til toppen