EØS-notatbasen

Plantevernmidler - forlengelse av godkjenninger

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841 av 17. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme: aq 10, benalaxyl, bentazon, bifenazat, bromoxynil, carfentrazonetyl, klorprofam, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme: j1446, imazamox, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl m, methoxyfenozid, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozine, s-metolaklor og trifloxystrobin

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/841 of 17 May 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis strain: aq 10, benalaxyl, bentazone, bifenazate, bromoxynil, carfentrazone ethyl, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumioxazine, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum strain: j1446, imazamox, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl m, methoxyfenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozine, s-metolachlor and trifloxystrobin

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Godkjenningen av de 29 aktive stoffene som forordningen omfatter utløper i juni og juli 2017. Det er i henhold til forordningene (EU) nr. 1141/2010 og(EU) nr. 844/2012 kommet søknader for disse om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer. Vurderingen av søknadene har blitt forsinket av grunner som søkerne ikke har noen innflytelse over, og det er sannsynlig av gjeldende godkjenninger vil kunne utlløpe før revurderingen er ferdigstilt og vedtak kan fattes for eventuelt å fornye dem. Det er derfor besluttet å forlenge godkjenningen. Alle stoffene har fått forlenget godkjenningen med ett år, det vil si til henholdsvis juni og juli 2018, avhengig av når opprinnelig godkjenning går ut. Vurderingen av stoffene vil bli gjort etter kriteriene i forordning (EU) nr. 1107/2009.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011.  A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsordning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet. Dersom et preparat med noen av de aktive stoffene søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/841
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32017R0841

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2017
Frist returnering standardskjema: 21.07.2017
Dato returnert standardskjema: 30.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 175/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker