Den tredje endringen av UWB-beslutningen

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1438 av 4. august 2017 om endring av vedtak 2007/131/EF om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi

Commission Implementing Decision EU) 2017/1438 of 4 August 2017 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2017

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 4. august 2017 og publisert i Official Journal of the European Union 8. august 2017. Gjennomføringsbeslutningen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 240/2017 datert 15. desember 2017, gjeldende fra 16. desember 2017.

2017/1438/EU er gjennomført i norsk rett gjennom endring i forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) som trådte i kraft 1. juli 2018, jf. ekomloven § 6-2 syvende ledd.

Forslaget til endring i fribruksforskriften var på offentlig høring i perioden 26. mars til 14. mai 2018.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2017/1438/EU (heretter 3. endring av UWB-beslutningen) endrer UWB-beslutningen (2007/131/EC) som også ble endret ved beslutning 2009/343/EC samt 2014/702/EU. UWB-beslutningen harmoniserer tekniske vilkår for radioutstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (UWB) innen EU-området.

UWB-beslutningen sikrer således et helhetlig marked for ultrabredbåndssystemer med betydelige stordriftsfordeler og fordeler for forbrukerne. Den 3. endringen av UWB-beslutningen er et resultat av CEPTs innspill til EU om behovet for å oppdatere enkelte referanser til harmoniserte standarder i forbindelse med overgangen fra R&TTE-direktivet til RE-direktivet 2014/53/EU. Enkelte tidligere refererte standarder har blitt erstattet med nye i forbindelse med overgangen.

De harmoniserte ETSI standardene for UWB anvendt i utstyr for bygningsmaterialanalyse (BMA) og for UWB anvendt i utstyr for materialanalyse (ETSI EN 302 498-2 og ETSI EN 302 435-2) samt tilhørende standarder for tekniske karakteristikker og testmetoder (ETSI EN 302 498-1 og ETSI EN 302 435-1) har blitt erstattet av en felles harmonisert standard, ETSI EN 302 065-4. Målemetoder er samlet i den nye standarden ETSI EN 303 883.

I 3. endring av UWB-beslutning er referansene til tidligere standarder erstattet med referanser til de nye.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) og Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) artikkel 4 (3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven §§ 6-1 og 6-2 og fribruksforskriften. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Som følge av denne tilleggsbeslutningen kreves det en oppdatering av fribruksforskriften §§ 33 og 34 for å referere til ny harmonisert standard.

Gjennomføringen av beslutningen vil kreve endringer i §§ 33 og 34 i fribruksforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter. Eventuelle kostnader for statlige myndighet vil måtte dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Kommunikasjoner. Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Revisjonen av UWB-beslutningen er i samsvar med norske frekvensinteresser på området.

UWB-beslutningen er viktig for norske næringsinteresser på området.

Konklusjon

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2017)5456
Rettsaktnr.: 2017/1438/EU
Basis rettsaktnr.: 2007/131/EC
Celexnr.: 32017D1438

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.08.2017
Frist returnering standardskjema: 20.09.2017
Dato returnert standardskjema: 20.09.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 240/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.03.2018
Høringsfrist: 14.05.2018
Frist for gjennomføring: 16.12.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker