Innovative teknologier - frihjulsfunksjon - BMW

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1402 av 28. juli 2017 om godkjenning av BMW AG's frihjulsfunksjon som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1402 of 28 July 2017 on the approval of the BMW AG engine idle coasting function as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt i Brussel 28. juli 2017 og får anvendelse i EU fra 18. august 2017.

EFTA-sekretariatet har tidligere vurdert slike beslutninger til å være "surveillance act" som ikke skal tas inn i EØS-avtalen. Imidlertid har EFTA- og EU-siden kommet til enighet om at disse beslutningene likevel hører hjemme i EØS-avtalen.

Rettsakten har i samråd med Samferdselsdepartementet ikke blitt sendt på nasjonal høring.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016. Disse hovedforordningene, samt 16 avledede rettsakter, ble tatt inn i EØS-avtalen 13. juni 2017. Samferdselsdepartementet jobber nå med å ferdigstille prop. LS.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 23.03.18, beslutning nr. 72/2018. Beslutningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

Ved gjennomføringsforordning 725/2011 har EU-kommisjonen fastsatt prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 443/2009 artikkel 12 om miljøinnovasjoner (eco-innovations). Det er i tillegg laget utfyllende retningslinjer for hvordan produsenter skal gå frem for å søke om en ny teknologi som innovativ (https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf). Godkjente miljøinnovasjoner er teknologi som ikke omfattes av den standardiserte testsyklusen for måling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, og CO2-reduksjoner som følge av teknologien vil dermed ikke bli fanget opp i testen. For å motivere til miljøinnovasjon, kan en fabrikant bli kreditert inntil 7 g CO2/km per år for sin kjøretøyflåte hvis kjøretøyene er utstyrt med godkjent miljøinnovasjon.

Målsetningen med forordning 443/2009 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO2-utslippsmål for bilfabrikantene. Reduksjon i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en godkjent miljøinnovasjon etter artikkel 12, kan bli kreditert fabrikanter ved beregning av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp etter nærmere fastsatte regler. Opplysninger vedrørende miljøinnovasjoner skal fremgå av typegodkjenningsdokumentasjonen og av kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC).

For oversikt over ordningen som følger av forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter, trykk på lenken "annen dokumentasjon".

Kommisjonsbeslutning 2017/1402

Ved beslutning 2017/1402 godkjenner EU-kommisjonen en søknad fra fabrikanten BMW AG om deres frihjulsfunksjon som en innovativ teknologi. Teknologien benyttes i BMWs personbiler med konvensjonell kraftoverføring og automatgir. Grunnprinsippet i teknologien er å frikoble forbrenningsmotoren fra fremdriftssystemet og forhindre retardasjon på grunn av motorbremsing. Kjøring med frihjulsfunksjon kan således benyttes til å øke bilens rullelengde i situasjoner hvor det ikke er behov for fremdrift eller hvor det er behov for en langsom reduksjon i hastigheten. Ved frihjulskjøring blir bilens kinetiske og potensielle energi direkte brukt til å motvirke luft- og rullemotstand, hvilket bidrar til å redusere drivstofforbruket. For å oppnå mindre retardasjon frikobles motoren fra fremdriftssystemet gjennom en kobling som åpnes. Dette gjøres automatisk av automatgirets styreenhet. I disse frihjulsfasene går motoren på tomgang.

Metodikken for å fastsette reduksjon i CO2-utslipp som følge av bruk av frihjulsfunksjonen er beskrevet i beslutningens vedlegg. De teknologier som blir godkjent som en miljøinnovasjon får tildelt en individuell kode som skal benyttes i typegodkjenningsdokumentasjonen. Teknologien fra BMW har frått tildelt koden '23'.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vegdirektoratet vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om miljøteknologi og CO2-besparelser.

Vegdirektoratet rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1402/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D1402

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.08.2017
Frist returnering standardskjema: 14.09.2017
Dato returnert standardskjema: 14.09.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 72/2018
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 28.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.01.2019

Lenker