EU-miljlømerket - innendørs renholdstjenester

Kommisjonens vedtak (EU) 2018/680 av 2. mai 2018 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket for innendørs renholdstjenester

Commission Decision (EU) 2018/680 of 2 May 2018 establishing EU Ecolabel criteria for indoor cleaning services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.12.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 2. mai 2018 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 4. mai 2018. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2018, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 163/2018.

Sammendrag av innhold

Forslaget om å lage EU-miljømerkekriterier for innendørs rengjøringstjenester ble fremsatt av representanter for den profesjonelle rengjøringsbransjen. Kommisjonen har på denne bakgrunn lagd slike kriterier. Produktgruppen "innedørs rengjøringstjenester" omfatter levering av faste profesjonelle rengjøringstjenester som utføres innendørs i kommersielle bygninger, institusjonelle bygninger og andre offentlig tilgjengelige bygninger samt i private hjem. De områder hvor det utføres rengjøringstjenester kan omfatte, men er ikke begrenset til; kontorer, sanitære fasiliteter og offentlig tilgjengelige sykehusområder så som korridorer, venteområder og personalrom. Produktgruppen omfatter også regjøring av glassoverflater som kan nås uten bruk av spesialutstyr eller maskiner. Produktgruppen omfatter ikke desifisering eller rengjøring som foregår på produksjonsanlegg eller aktiviteter hvor rengjøringsmidlene leveres av kunden.

1. For å få tildelt EU-miljømerket skal en seviceytelse tilhøre produktgruppen "innendørs rengjøringstjenester" som definert i artikkel 1, og oppfylle de tilhørende vurderings- og verifikasjonskrav som er fastsatt i vedlegg til beslutningen samt følgende vilkår:

a) oppfylle alle obligatoriske kriterier som er fastsatt i vedlegget til beslutningen

b) oppfylle et tilstrekkelig antall valgfrie kriterier som er fastsatt i vedlegget til beslutningen for å kunne oppnå minst 14 poeng

c) særskilt regnskap fra andre serviceytelser som leveres av den samme næringsdrivende og som ikke faller inn under beslutningens virkeområde, herunder andre former for innendørs rengjøringstjenester som ikke oppfyller kravene i beslutningen.

2. En næringsdrivende som har fått tildelt EU-miljømerket til innendørs rengjøringstjenester kan ikke levere andre serviceytelser som ikke har fått tildelt EU-miljømerket, med mindre de innendørs rengjøringstjenestene som har fått tildelt EU-miljømerket leveres av en underavdeling, et datterselskap, en filial eller en avdeling i virksomheten som er tydelig atskilt fra virksomheten og fører særskilte regnskaper.

Enhver annen serviceytelse som leveres av den næringsdrivende og som ikke tilfredsstiller kravene i beslutningen, er ikke omfattet av det tildelte EU-miljømerket for innendørs rengjøringstjenester og må ikke markedsføres som slike.

3. Hvis en næringsdrivende som har fått tildelt EU-miljømerket for innendørs rengjøringstjenester benytter underleverandører til levering av slike serviceytelser, skal disse også inneha EU-miljømerket for innendørs rengjøringstjenester.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 6. desember 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren. Saken går etter hurtigprosedyren og behandles således ikke i Spesialutvalget for forbrukersaker.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivilling merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Utkast til rettsakt er imidlertid forelagt Klima - og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Da rettsakten går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt for Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/0680/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018D0680

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2017
Frist returnering standardskjema: 19.01.2018
Dato returnert standardskjema: 08.12.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen:
Nummer for EØS-komitebeslutning:
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: