EU-miljømerket - utendørs og innendørs maling og lakk - forlengelse av gyldigheten

Kommisjonens vedtak (EU) 2018/666 av 27. april 2018 som endrer vedtak 2014/312/EU om gyldighetsperioden for tildeling av EU-miljømerket til utendørs og innendørs maling og lakk

Commission Decision (EU) 2018/666 amending of 27. April 2018 amending Decision 2014/312/EU as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.12.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 27. april 2018 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 2. mai 2018. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2018, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 161/2018.

Sammendrag av innhold

Gyldigheten til de någjeldende kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til innendørs og utendørs maling og lakk som fastsatt i kommisjonens vedtak 2014/312/EU utløper 28. mai 2018. Det er foretatt en vurdering av de gjeldende kriteriene som stadfester relevansen og riktigheten til disse. Det er således riktig å forlenge gyldighetsperioden for disse kriteriene samt vurderings- og verifikasjonskravene. Miljøkriteriene for produktgruppen "innendørs og utendørs maling og lakk" samt tilhørende vurderings- og verifikasjonskrav skal være gyldige til 31. desember 2022.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 8.desember 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren. Saken går etter hurtigprosedyren og behandels således ikke i Spesialutvalget for forbrukersaker. I dette tilfellet er de kun snakk om forlengelse av gyldighetsperioden for kriteriene for tildeling av EU-miljømerket. 

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivilling merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumenten i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerkeing har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Det er kun tale om å forlenge gyldighetsperioden for kriteriene for å tildele EU-miljømerket.

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Utkast til rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Da rettsakten går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/666/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018D0666

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2017
Frist returnering standardskjema: 19.01.2018
Dato returnert standardskjema: 08.12.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen:
Nummer for EØS-komitebeslutning:
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:
Til toppen