Import av økologiske produkter fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2329 av 14 desember 2017 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2329 of 14 December 2017 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.12.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.03.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg III, IV og V i forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Vedlegg V inneholder en modell for kontrollsertifikatet for import av økologiske produkter til EØS-området

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

Vedlegg III:

 • For Costa Rica er det endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan, og endring i kontrollmyndighet.
 • For Japan er nye kontrollorgan anerkjente, og det er endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.
 • For New Zealand er det endret kontaktinformasjon for kontrollmyndighet.
 • For Republikken Korea er nye kontrollorgan anerkjente.
 • Republikken Korea er et anerkjent tredjeland inntil 31.01.2018. Det foreslås å forlenge dette til uspesifisert periode.

Vedlegg IV:

 • Kontrollorgan listet i vedlegg IV er anerkjent som ekvivalente frem til 30.06.2018. Det foreslås å forlenge dette til inntil 30.06.2021.
 • Nye kontrollorgan er anerkjente for å kontrollere økologiske produkter i angitte tredjeland og for spesifikke produktkategorier.
 • Kontrollorganet Bolicert Ltd får fornyet anerkjennelse igjen, etter at det for en periode har vært suspendert.
 • Utvidelse av virkeområdet for enkelte kontrollorgan til nye tredjeland (geografisk område) og/eller nye produktkategorier.
 • Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.
 • Fjerning av sertifiseringsaktiviteten i tredjeland for enkelte kontrollorgan.

Vedlegg V:

Det gjennomføres mindre korrigeringer i kontrollsertifikatet for import av økologiske produkter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen som gjøres ved forordning (EU) 2017/2329 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. Endringene i kontrollsertifikatet vurderes ikke til å være av vesentlig betydning, siden det kun omfatter korrigering av referanser til relevante bokser i sertifikatet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)2329
Rettsaktnr.: 2017/2329/EU
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32017R2329

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2017
Frist returnering standardskjema: 30.03.2018
Dato returnert standardskjema: 14.03.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.09.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 175/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.01.2018
Høringsfrist: 15.04.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen