Utfyllende bestemmelser til MiFIR om om "volume cap"-mekanismen og rapportering i forbindelse med transparenskrav og andre beregninger.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/577 av 13. juni 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om "volume cap machanism" og bestemmelsen om informasjon med hensyn til gjennomsiktighet og andre beregninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/577 of 13 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the volume cap mechanism and the provision of information for the purposes of transparency and other calculations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig fordi basisrettsakten 600/2014 (MiFIR) ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordnignen gir nærmere regler om rapporteringsforpliktelsene for handelsplass, godkjent offentliggjøringsordning (APA) og konsoliderte offentliggjøringssystemer (CTP) og nasjonale tilsynsmyndigheter i tilknytning til "volume cap"- mekanismen. Videre er det gitt regler om ESMAs plikt til å publisere informasjon i den forbindelse. Forordningen gir også bestemmelser om informasjon som skal gis om beregninger i forbindelse med kravene til transparens, samt andre beregninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten må tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/577
Basis rettsaktnr.: 600/2014
Celexnr.: 32017r0577

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen