Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til MiFIR om transparenskrav

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle tjenester hva angår reguleringstekniske standarder for krav til åpenhet til markedsplasser og investeringsforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, emisjonskvoter og derivater

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/583 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on transparency requirements for trading venues and investment firms in respect of bonds, structured finance products, emission allowances and derivatives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke innlemmet i EØS_avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter nærmere regler om handelsplassers og verdipapirforetaks plikt til å offentliggjøre informasjon om ordre eller kurser og informasjon om handler i obligasjoner mv.. Forordningen fastsetter detaljerte transparenskrav for ulike typer handelssystemer og for verdipapirforetak, og gir nærmer bestemmelser om unntakene fra plikten til offentliggjøring.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabelt.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/583
Basis rettsaktnr.: 600/2014
Celexnr.: 32017R0583

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen