Endring ATFM-forordingen

Gjennomføringsforordning (EU) 2017/2159 av 20. november 2017 om endring av forordning (EU) nr. 255/2010 som gjelder enkelte referanser til ICAO-bestemmelser

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2159 of 20 November 2017 amending Regulation (EU) No 255/2010 as regards certain references to ICAO provisions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Utkastet til forordning ble diskutert i det 64. møte Single Sky Committee 21.-22. februar 2017.

Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 20. november 2017 og inntatt i EØS-avtalen 23. mars 2018 gjennom EEA Joint Committee No 67/2018.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 255/2010 gir bestemmelser om trafikkflytstyring (Air Traffic Flow Management). I bilaget til forordningen vises det i punkt 1 til kapittel 3 paragraf 3.7.5 i anneks 11 i Chicagokonvensjonen. Etter at forordning (EU) nr. 255/2010 ble vedtatt er det gjort endringer i enkelte definisjoner og bestemmelser i anneks 11. De siste endringene er gjennomført som "amendment 50".  Etter oppdatering gjennom forordning (EU) 2016/1006 henvises det i dagens regelverk til "amendment 49". Denne henvisningen er følgelig utdatert. Foreliggende endringsforordning oppdaterer denne henvisningen.

Alle medlemslandene i ICAO ble varslet om at "amendment 50" var vedtatt i ICAO gjennom State Letter nummer 2016/39.

Forordningen viser også til bestemmelser fastsatt i ICAO Doc 4444, Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management (PANS-ATM ). I dagens tekst i punkt 2 i vedlegget henvises det til "15th edition - 2007". Etter at forordning (EU) nr. 255/2010 sist ble endret gjennom endringsforordning (EU) 2016/1006, har ICAO gjort ytterligere endringer, og det henvises nå til "16th edition - 2016". Foreliggende endringsforordning oppdaterer denne henvisningen.

Alle medlemslandene i ICAO ble varslet om at "16th edition" med tilhørende "amendment no 7" var vedtatt i ICAO gjennom State Letter nummer 2016/54.     

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 255/2010 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om trafikkflytstyring av 20. april 2012 nr. 344. Foreliggende forslag til endringsforordning gjennomføres som en endring i denne forskriften. 

Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene vil ikke ha hverken økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Det har ikke vært innhentet kommentarer fra sakkyndige instanser i forbindelse med foreliggende forordning.

State letter nummer 39/2016 har ikke vært på høring, men Amendment no 50 A inneholder ingen endringer i Chapter 3 paragraph 3.7.5, som er den relevante henvisningen i foreliggende forordning. Heller ikke 16th edition av ICAO Doc 4444 (PANS-ATM) inneholdt endringer i den relevante henvinsingen for denne forordningen, kapittel 3. Siden det ikke er noen materielle endringer i forordningen, ut over kun en oppdatering av referansen, vil det ikke bli gjennomført høring av endringsforordningen.

State Letter nummer 54/2016 med informasjon om endringene tatt inn i "16th Edition - amendment 7", ble sendt på høring til relevante interessenter i juli 2016. Ingen høringsinstanser hadde innspill til det materielle innholdet.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU transport.

Luftfartstilsynet har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er en konsekvens av at ICAO har gjort endinger i Annex 11 og ICAO Doc 4444 (PANS-ATM). Endringene forventes ikke å få noen konsekvenser for norske luftfartsaktører eller myndigheter utover det som følger av normal oppdatering av ICAO-regelverk.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2159/EU
Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) 551/2004
Celexnr.: 32017R2159

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2017
Frist returnering standardskjema: 02.01.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 67/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.04.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.04.2018

Lenker

Til toppen