Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/455 av 15. mars 2017 om godkjenningen av preparatet av Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) pg Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) som fôrtilsetningsstoff til hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/455 of 15 March 2017 concerning the authorisation of the preparation of Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) and Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) as feed additives for dogs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning for et preparat bestående av tre Lactobacillus-stammer som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien “Teknologiske tilsetningsstoffer” I gruppen konserveringsmidler. Det er søkt godkjent for hund. Preparatet er ment å syreregulerer melk som fermenters til fôr til hund. Det inneholder ikke bakteriestammer som er antibiotika resistente. Det er ikke satt grenser for minste og størsteinnhold, men er gitt anbefalinger om dose. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/455
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0455

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2017
Frist returnering standardskjema: 24.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2017
Høringsfrist: 24.03.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen