Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om listen over opphuggingsanlegg

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 av 19. desember 2016 om opprettelse av den europeiske listen over opphuggingsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013 om skipsopphugging

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2323 of 19 December 2016 establishing the European List of ship recycling facilities pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten har vært til vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2013/1257 (skipsopphuggingsforordningen) har trådt i kraft i EU. Skipsopphuggingsforordningen er fortsatt til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som springer ut av forordning 2013/1257 må derfor ses i sammenheng med dette.

Skipsopphuggingsforordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong- konvensjonen), som Norge som første stat ratifiserte i 2013. Konvensjonen har foreløpig ikke tilstrekkelig antall ratifiserende stater til å tre i kraft. Fororodningen går imidlertid lengre enn konvensjonen på flere punkter.

I medhold av skipsopphuggingsforordningen er EU-Kommisjonen gitt myndighet til å fastsette nærmere detaljerte regler om flere ulike forhold. Beslutning 2016/2323 om etableringen av en europeisk liste over gjenvinningsanlegg er gitt med hjemmel i forordning 2013/1257 artikkel 16 (1) bokstav a, hvor det framgår at Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter skal etablere en liste over gjenvinningsanlegg lokalisert i EU og som medlemsstatene har godkjent i henhold til artikkel 14.  Beslutningen har vært forelagt for og godkjent av komitéen for skipsopphugging som er satt opp i henhold til artikkel 25 i skipsopphuggingsforordningen.

Beslutningen lister opp 18 gjenvinningsanlegg lokalisert i EU og som medlemsstatene har godkjent, og listen inneholder påkrevde opplysninger om anleggene i henhold til forordning 2013/1257 artikkel 16 (2).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Fra 31. desember 2018 er det en forutsetning ved opphugging av EU-flaggede skip, at dette skjer på anlegg som står på EU-listen. Selv om det er bestemmende for rettigheter og plikter hvorvidt et anlegg står på EU-listen eller ikke, ligger selve myndigheten til å godkjenne i medlemsstatene. Hva som skal til og prosessen rundt dette er regulert i forordning 2013/1257. Kommisjonen publiserer EU-listen basert på hva medlemsstatene har notifisert, og bærer dermed preg av ren informasjon.  

Publisering av EU-listen utløser en mekanisme i skipsopphuggingsforordningen artikkel 5 (2) andre avsnitt som medfører at alle skip som skal gjenvinnes, skal fra tidspunktet for publisering av EU-listen ha om bord en fortegnelse av farlige materialer i henhold til skipsopphuggingsforordningen vedlegg II.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2323/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D2323

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2016
Frist returnering standardskjema: 04.04.2017
Dato returnert standardskjema: 13.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 28/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: