Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - TSE genotypetesting sau

Kommisjonens forordning (EU) 2017/894 av 24. mai 2017 som endrer vedlegg III og VII til forordning (EF) nr. 999/2001 av det Europeiske Parlamentet og Råd som angår genotyping av sau

Commission Regulation (EU) 2017/894 of 24 May 2017 amending Annexes III and VII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the genotyping of ovine animals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.04.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fjerner forpliktelsen om årlig genotypetesting av et gitt tilfeldig utvalg av landets sauepopulasjon, som er gitt i vedlegg III kapittel A del II til forordning (EU) nr. 999/2001. Årsaken er at målet om å kartlegge skrapesjuke mottagelige- og skrapesjuke resistente sauegenotyper på landsbasis er nådd.

Medlemsland som benytter seg av avlsprogram for å fremme genetisk resistens mot TSE i sau og som utvider avlsprogrammet med genotypetesting av avlsværer i flokker som ikke er High Genetic Merit Flicks (HGMF), jf. artikkel 6a i forordningen og vedlegg VII kapittel C til forordningen, skal fortsatt genotype et utvalg av populasjonen. I disse medlemslandene skal det testes 1560 prøver hver 3. år. Alternativt kan antallet prøver baseres på kriterier definert i EFSA-rapporten fra 2006. Forutsetningen er at prøvetakingen skal kunne oppdage en endring på minimum 5 % av genotype prevalensen over en 3 årsperiode med et konfidensintervall på 95 %. Alle land skal fortsette å genotype dyr som har fått påvist skrapesyke. I Norge benytter vi ikke et avlsprogram som fremmer genetisk resistens mot TSE.

Endringene av genotypetestingsbestemmelsene trer i kraft i EU 1. januar 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten vil medføre endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE),

Økonomiske og administrative konsekvenser

Da Norge ikke benytter et avlsprogram som fremmer genetisk resistens mot TSE, vil endringen medføre en forenkling av regelverket.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/894
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32017R0894

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.02.2017
Frist returnering standardskjema: 09.06.2017
Dato returnert standardskjema: 03.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 126/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.05.2017
Høringsfrist: 05.07.2017
Frist for gjennomføring: 01.01.2018
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker