Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/56 av 14. desember 2016 om godkjenning av melkesyre, 4-oxovalersyre, ravsyre, fumarsyre, etylacetoacetat, etyllactat, butyllactat, etyl-4-oxovalerate, dietylsuksinat, butyl-O-butyryllactat, hex-3-enyllactat, hexyllactat, butyro-1,4-lacton, decano-1,5-lacton, undecano-1,5-lacton, pentano-1,4-lacton, nonano-1,5-lacton, octano-1,5-lacton, heptano-1,4-lacton og hexano-1,4-lacton som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/56 of 14 December 2016 concerning the authorisation of lactic acid, 4-oxovaleric acid, succinic acid, fumaric acid, ethyl acetoacetate, ethyl lactate, butyl lactate, ethyl 4-oxovalerate, diethyl succinate, diethyl malonate, butyl-O-butyryllactate, hex-3-enyl lactate, hexyl lactate, butyro-1,4-lactone, decano-1,5-lactone, undecano-1,5-lactone, pentano-1,4-lactone, nonano-1,5-lactone, octano-1,5-lactone, heptano-1,4-lactone and hexano-1,4-lactone as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av en samling av 21 smaksstoffer, som er søkt godkjent for alle dyreslag. Stoffene vurderes til å være trygge i bruk, og er samtidig godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Ved merking av preparatene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, men det er ingen krav til minimums- eller maksimumsgrenser. Anbefalte grenser varierer mellom dyrearter og stoffer i gruppen. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er regodkjenning blir det gitt en overgangsperiode. EFSA har vurdert preparatene som trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Regodkjenning fører til at preparatene kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarene der de har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervaren brukes opp på gitte betingelser, som er en god ressursutnyttelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/56
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0056

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2017
Frist returnering standardskjema: 03.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 120/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.10.2016
Høringsfrist: 14.11.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen