Prøvetaking og analyser av dioksiner, dl-PCB og ikke-dioksinlignende PCB i fôr

Kommisjonsforordning (EU) 2017/771 av 3. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 når det gjelder metodene for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler

Commission Regulation (EU) 2017/771 of 3 May 2017 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the methods for the determination of the levels of dioxins and polychlorinated biphenyls

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

I direktiv 2002/32/EF (tatt inn i norsk rett ved Fôrvareforskriften) er det fastsatt grenseverdier for dioksiner, dioksinlignende PCBer (dl-PCB) og ikke-dioksinlignende PCBer i visse fôrmidler. Det er i tillegg gitt særlige bestemmelser om prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av dioksiner, dl-PCB og ikke-dioksinlignende PCB'er i forordning (EU) nr.152/2009.

Det er sikres at fôrvirksomheter som analyserer for disse stoffene bruker prøvetakingsmetoder gitt i denne forordningen slik at prøvene er representative. EUs referanselaboratorie for dioksiner og PCB'er har i tillegg dokumentert at analyseresultater i visse tilfeller ikke er pålitelige hvis metodens ytelseskriterier, som er fastsatt i dagens forordning, ikke følges. Det er derfor gjort obligatorisk å følge metodens ytelseskriterier også i forbindelse med prøver som er tatt av virksomheten.

Det er også flere tekniske endringer i det nye regelverket. Fremgangsmåten der det brukes en beslutningsgrense for å sikre at et analyseresultat med en viss sannsynlighet ligger over grenseverdien skal ikke lenger skal benyttes for analyser av dioksiner og PCB’er i visse fôrmidler. Av denne grunn foreslås denne fremgangsmåten fjernet fra regelverket. Kun fremgangsmåten hvor utvidet usikkerhet beregnes ved bruk av dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensintervall på 95 %, er videreført.

Det foreslås dessuten en rekke mindre endringer av nåværende bestemmelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift av 22. desember 2008 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/771
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0771

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2017
Frist returnering standardskjema: 12.05.2017
Dato returnert standardskjema: 22.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 156/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.03.2017
Høringsfrist: 11.05.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.11.2017

Lenker

Til toppen