RMT.0513 & RMT.0514

NPA 2017-01 - Implementation of CAEP/10 amendments on climate, emission and noise - forslag til endring av forordning (EC) nr. 216/2008 og forordning (EU) nr. 748/2012; RMT.0513 & RMT.0514 -

Implementation of CAEP/10 amendments on climate, emission and noise

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

EASA har 17. januar 2017 publisert NPA (Notices of Proposed Amendment) 2017/01 "Implementation of CAEP/10 amendments on climate change, emission and noise.

EASAs høring er åpen for kommentarer fra enhver offentlig eller privat part med høringsfrist til 17. april 2017. Luftfartstilsynet har i tillegg sendt NPA 2017/01 på nasjonal høring fra 30. januar 2017 til 10. april 2017.

I tilknytning til det foreslåtte regelverket vil EASA utarbeide veiledningsmateriale i form av AMC og GM.

Saken vil bli behandlet i EASA-komiteen, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer norske interesser.    

Sammendrag av innhold

Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) ble i februar 2016 enige om enkelte endringer i ICAO Annex 16 "Environmental Protection" til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart (Chicago-konvensjonen). Dette inkluderte generelle endringer i eksisterende Volume I "Aircraft Noise" og Volume II "Motorutslipps standarder og anbefalte praksis (SARPs). CAEP var også enige om to nye standarder: en på ikke-flyktige partikler (nvPM) utslipp som skal inkluderes i Volume II, og en helt ny Volume III for fly CO2-utslipp.

EASA har utarbeidet NPA 2017/01 som foreslår nødvendige endringer av det felleseuropeiske regelverket for å ivareta de endringene som det ble enighet om i CAEP / 10, jf. ovenfor. Mer spesifikt foreslås det endringer i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 216/2008 samt i vedlegg I (Part 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 og de relaterte akseptable metoder for etterlevelse (AMC) og veiledningsmateriell (GM) til denne forordningen. Videre foreslås det endringer i European Aviation Safety Agency (EASA) sertifiseringsspesifikasjoner (CSS) for 'flymotor utslipp og drivstoff "(CS-34)," flystøy "(CS-36) og' Aeroplane CO2-utslipp '(CS-CO2). AMC, GM og CS er såkalt "soft law" og vil derfor ikke bli gjennomført i norsk rett.

Med de foreslåtte endringene til forordning (EF) nr. 216/2008 og forordning (EU) nr. 748/2012 sikred det at EUs regelverk innen luftfart og miljøvern er på linje med de nyeste internasjonale SARPs og tilhørende veiledningsmateriell.

Det forventes at de foreslåtte endringer vil opprettholde et høyt, ensartet nivå av miljøvern, samt gi like konkurransevilkår for alle aktører i luftfarten.

Merknader

Hjemmel for rettsakten er forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Dersom forslaget i NPA 2017/01 blir vedtatt som en endringsforordning til forordning (EU) nr. 748/2012, vil endringsforordningen kunne gjennomføres gjennom endring av forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) og dessuten må endringene tas inn i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 216/2008.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dersom forslaget i NPA 2017/01 blir vedtatt som en endringsforordning til forordning (EF) nr. 216/2008 og forordning (EU) nr. 748/2012, vil endringsforordningene kunne gjennomføres gjennom endring av hhv. forskrift 26. februar 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften) og forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet vil måtte oppdatere referanser i prosedyrer og maler til Part-21, noe som er beregnet å ta 2-3 dagsverk. Rettsakten vil ikke få konsekvenser for andre norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU-transport.        

Luftfartstilsynet har sendt NPA 2017/01 på nasjonal høring i perioden 01.02.2017- 10.04.2017.    

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.   

Vurdering

Luftfartstilsynet finner forslaget EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nærmere om NPA 2017/01

Etter sitt 10. møte (CAEP / 10) fra 1. til 12. februar 2016, anbefalte ICAO CAEP endringer i ICAO Annex 16, Vol I 'Aircraft Noise "og Vol II" flymotor Utslipp', samt etablering av en ny Vol III 'Aeroplane CO2-utslipp ". Disse anbefalingene er resultatet av arbeidet, som er utført i løpet av de tre årene før møtet i samsvar med CAEP / 10 Work Programme. Det er videre lagt opp til at disse foreslåtte endringene vil bli vedtatt, etter samråd med ICAO Council i 2017 / Q1.

De foreslåtte endringene i Vol I av ICAO Annex 16 inkluderer oppdateringer til eksisterende flystøy mål. Ingen ny standard på flystøy ble anbefalt på CAEP / 10.

De foreslåtte endringene i bind II av ICAO Annex 16 inkluderer oppdateringer til eksisterende flymotor utslippsmål. I tillegg er en ny nvPM-utslipp massekonsentrasjon standard innført som kapittel 4 i del III. Dette suppleres av vedlegg 7, som inneholder sertifiseringsprosedyrer, herunder målemetodikk, systemdrift og instrumentkalibrering.

Den foreslåtte nye Vol III i ICAO Annex 16 introduserer et flys CO2-utslipp standard for både nye og i-produksjon flytyper.

I tillegg til endringene i ICAO Annex 16, CAEP / 10 godkjent i ICAO Doc 9501 'Environmental Technical Manual "(ETM), Vol I" Prosedyrer for støysertifisering av luftfartøyer ", Vol II" Prosedyrer for Utslipp Sertifisering av Aircraft Engines' og en ny Vol III 'Aeroplane CO2-utslipp ". De oppdaterte ETM Vols gir avklaringer og ekstra veiledningsmateriell som legger til rette for en harmonisert implementering av ICAO Annex 16.

Gjeldende EASA regler vil gi direkte henvisning til endringer i Vol I og II i ICAO Annex 16, samt spesifikke utgaver av ETM. Disse reglene må derfor endres for å sikre at EUs regelverk innen luftfart og miljøvern er på linje med de nyeste internasjonale SARPs og tilhørende veiledningsmateriell.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 01.02.2017
Høringsfrist: 10.04.2017
Frist for gjennomføring: