Norsk EØS-tilskudd for 2017 - indre marked for varer og tjenester og indre markedsverktøy

Norsk EØS-tilskudd for 2017 - protokoll 31 - indre marked for varer og tjenester (linje 020301) og indre markedsverktøy (linje 0203

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget Line 02.03.01 Internal Market and Budget line 02.03.04 Internal Market Governance Tools)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.07.2017

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rådets beslutning gjelder det årlige tilskudet som skal dekke Europakommisjonens arbeid for videreutvikling av det indre marked samt drift og videreutvikling av kommisjonens indre markedsverktøy. Beslutningen gjelder for året 2017.

Midlene finansierer videreutviklingen av det indre markedet gjennom bedre og mer effektiv forvaltning. Eksempler på aktiviteter vil være evaluering av regelverk og implementering, studier, utvikling av informasjons- og opplæringsmateriell, samt drift og videreutvikling av informasjonssystemet for det indre marked, IMI. Tiltakene er rettet mot bedrifter og borgere, med mål om at de bedre kan utnytte mulighetene i det indre marked. Europakommisjonen framhever også arbeidet med fritt varebytte, gjennomføring av regelverket for offentlige anskaffelser, videreutviklingen av markedet for tjenester og EUs handlingsplan for sirkulær økonomi.

Merknader
Rettslige konsekvenser

ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Budsjettposten føres som en del av det norske tilskuddet til gjennomføring og utvikling av det indre marked, herunder drift og videreutvikling av indre markedsverktøy som Norge benytter (eks: problemløsningsmekanismen for borgere og bedrifter (SOLVIT) samt Indre Markeds Informasjonsverktøy (IMI)).

Norges andel av budsjettet for 2017 er satt til ca NOK 5,1 mill kroner etter dagens kronekurs (565 342 euro).

Sakkyndige instansers merknader

Det er avsatt midler til Norges bidrag til budsjettlinjen for drift og videreutvikling av det indre marked i statsbudsjettet for 2017. Ettersom de endelige tallene ikke var klare i tide for budsjettprosessen vil endelige tall behandles i RNB, ref. kap. 924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer, budsjettforslag 2017.

Beslutningen er ikke behandlet i SU indre marked. Dette bidraget er imidlertid omtalt i budsjettet og således klarert med departementene i budsjettprosessen.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.: KOM(2017)0146
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen